Vi har forskjellige vilkår og betingelser for kunder og forretningskunder. Se de relevante vilkårene som gjelder for deg nedenfor:

Vilkår og betingelser

Oppdatert: 2023-04-30

Indeks:

Artikkel   1 - Definisjoner

Artikkel   2 - Den næringsdrivendes identitet

Artikkel   3 - Anvendelse

Artikkel   4 - Tilbudet

Artikkel   5 - Kontrakten

Artikkel   6 - Angrerett

Artikkel   7 - Kundenes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

Artikkel   8 - Kunder som utøver sin angrerett og de tilknyttede kostnadene

Artikkel   9 - Næringsdrivendes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Artikkel 11 - Prisen

Artikkel 12 - Oppfyllelse av kontrakten og ekstra garanti

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

Artikkel 14 - Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 - Betaling

Artikkel 16 - Klagebehandling

Artikkel 17 - Tvister

Artikkel 18 - Filialgaranti for Thuiswinkel.org (Shopping Secure)

Artikkel 19 - Tilleggsbestemmelser eller andre bestemmelser

Artikkel 20 - Endring av de generelle vilkårene

Artikkel 1 - Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder i disse vilkår og betingelser:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der en forbruker oppnår produkter, digitalt innhold og/eller tjenester via en fjernavtale, og en næringsdrivende eller en tredjemann leverer disse produktene, digitalt innhold og/eller tjenestene i samsvar med en avtale mellom denne tredjeparten og den næringsdrivende.
 2. Angrefrist: fristen for når en forbruker kan benytte sin angrerett.
 3. Forbruker: en naturlig person hvis handlinger ikke utføres for å oppnå mål knyttet til en næring, et yrke eller en virksomhet
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form.
 6. Transaksjon med forlenget varighet: en fjernsalgsavtale som gjelder en rekke produkter og/eller tjenester, der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over et tidsrom.
 7. Varig medium: alle midler - herunder e-poster - som gjør det mulig for en forbruker eller næringsdrivende å lagre informasjon som er rettet til vedkommende personlig på en måte som letter fremtidig bruk eller konsultasjon i en periode som er i samsvar med formålet som informasjonen er beregnet på, og som letter uforandret reproduksjon av den lagrede informasjonen.
 8. Angrerett: en forbrukers mulighet til å gi avkall på en fjernavtale innen angrefristen.
 9. Næringsdrivende: Enhet er navngitt i artikkel 2. En nettbutikk, firma (juridisk enhet) med fjerntilbud av produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester overfor forbrukere.
 10. Fjernsalgsavtale: en avtale inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker innenfor rammen av et system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon benyttes helt eller delvis til og med tidspunktet for avtalens inngåelse.
 11. Modellskjema for angrerett: Den europeiske modellen for angrerett som er oppført i vedlegg I av disse vilkårene og betingelsene.
 12. Teknikk for fjernkommunikasjon: middel som kan brukes til kommunikasjon om tilbudet fra den næringsdrivende og inngåelse av en avtale, uten at forbrukeren og den næringsdrivende er på samme sted samtidig.

Artikkel 2 - Den næringsdrivendes identitet

Operert av: vidaXL International B.V.

trading under navnet: vidaXL.no

Kontoradress: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands

E-post address: webservice@vidaxl.no

Registrering No: 52876861

VAT No: NO 915125301 MVA 

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra en næringsdrivende og for alle fjernsalgsavtaler som er inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker.
 2. Før en fjernavtale inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal den næringsdrivende, før fjernavtalen inngås, angi på hvilken måte de generelle vilkårene og betingelsene er tilgjengelige for kontroll i den næringsdrivendes lokaler, og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så raskt som mulig på forbrukerens anmodning.
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, vil forbrukeren, i motsetning til foregående nummer, før fjernsalgsavtalen inngås, få teksten til disse generelle vilkårene elektronisk, slik at forbrukeren enkelt kan lagre dem på en varig databærer. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil den næringsdrivende, før fjernsalgsavtalen inngås, angi hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres elektronisk, og at de på dennes anmodning vil bli sendt til forbrukeren gratis, enten elektronisk eller på annen måte.
 4. I tilfeller der spesifikke produkt- eller tjenesterelaterte vilkår og betingelser gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene og betingelsene, gjelder annet og tredje ledd analogt, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende betingelsen som er mest gunstig for ham i tilfelle uforenlige generelle vilkår og betingelser.

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Dersom et tilbud er underlagt en begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette bli uttrykkelig nevnt i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, digitalt innhold og/eller tjenester som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en riktig vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker illustrasjoner, vil disse være en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Den næringsdrivende er ikke bundet av åpenbare feil eller feil i tilbudet.
 3. Hvis det finnes en avtale, er ikke forhandleren bundet av åpenbare feil eller reelle og ærlige feil som forbrukeren burde ha oppdaget. 
 4. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være lagt inn for gjensalg eller av forhandlere eller distributører.

Artikkel 5 - Kontrakten

 1. Hvis det finnes en avtale, er ikke forhandleren bundet av åpenbare feil eller reelle og ærlige feil som forbrukeren burde ha oppdaget. 
 2. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være lagt inn for gjensalg eller av forhandlere eller distributører.
 3. Avtalen vil bli inngått, med forbehold for det som er fastsatt i nr. 4, på tidspunktet da forbrukeren aksepterer tilbudet og vilkårene som dermed er fastsatt, er oppfylt.
 4. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Forbrukeren kan oppløse avtalen så lenge denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende.
 5. Dersom kontrakten inngås elektronisk, vil den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sikre et trygt nettmiljø. Dersom forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil den næringsdrivende treffe egnede sikkerhetstiltak.
 6. Den næringsdrivende kan innhente informasjon - innenfor lovbestemte rammer – om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og faktorer som er viktige for ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom denne undersøkelsen gir den næringsdrivende passende grunner til å avslå å inngå kontrakten, har han rett til, støttet av grunner, å avvise en ordre eller søknad eller å binde gjennomføringen av dens særlige vilkår.
 7. Den næringsdrivende vil, senest når han leverer et produkt, en tjeneste eller et digitalt innhold, sende følgende opplysninger skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på et tilgjengelig varig medium:
 • kontoradressen til den næringsdrivendes forretningssted der forbrukeren kan legge inn klager,
 • vilkårene for hvordan forbrukeren kan benytte angreretten og metoden for å gjøre det, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten,
 • informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice,
 • prisen, inkludert alle avgifter på produktet, tjenesten eller det digitale innholdet; leveringskostnadene i den utstrekning det er relevant, og betalingsmåten, leveringen eller gjennomføringen av fjernavtalen,
 • kravene for å si opp kontrakten, dersom kontraktens varighet overstiger ett år, eller dersom den er ubestemt,
 • dersom forbrukeren har angrerett, standardskjemaet for angrerett.
 1. Ved en forlenget avtale gjelder bestemmelsen i foregående ledd bare for den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter

 1. Ved kjøp av produkter har en forbruker rett til å oppløse en avtale, uten å oppgi grunner, i løpet av en periode på minst 14 dager. Den næringsdrivende har tillatelse til å spørre en forbruker om årsaken til oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).
 2. Fristen fastsatt i pkt. 1 slutter 14 dager etter at produktet ble mottatt av forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, som ikke er den transporterende parten, eller:
 • dersom forbrukeren har bestilt flere produkter: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, mottok det siste produktet. Den næringsdrivende kan avslå en enkelt ordre for flere produkter med forskjellige leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig underretter forbrukeren om dette før bestillingsprosessen.
 • Dersom leveringen av et produkt omfatter forskjellige leveranser eller deler: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok den siste leveringen eller den siste delen,
 • med avtaler om regelmessig levering av produkter i et gitt tidsrom: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok det siste produktet.

Ved levering av tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium:

 1. En forbruker har rett til uten begrunnelse å oppløse en avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium i en periode på minst fjorten dager. Den næringsdrivende har tillatelse til å spørre en forbruker om årsaken til oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).
 2. Fristen fastsatt i pkt. 3 begynner dagen etter at kontrakten ble inngått.

Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium dersom en forbruker ikke ble informert om angreretten:

 1. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren de lovpålagte opplysningene om angreretten, eller dersom standardskjemaet ikke er framlagt, utløper angrefristen tolv måneder etter utløpet av den opprinnelig fastsatte angrefristen basert på de foregående avsnittene i denne artikkelen.
 2. Dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren opplysningene nevnt i foregående nummer innen tolv måneder etter den første datoen for den opprinnelige angrefristen, skal angrefristen utløpe 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Artikkel 7 - Forbrukernes forpliktelser i løpet av perioden for angrefristen

 1. I perioden for angrefristen skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen forsiktig. Vedkommende skal bare pakke ut eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å vurdere produktets art, egenskaper og virkning. Utgangspunktet her er at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet på samme måte som han ville blitt tillatt i en butikk.
 2. Forbrukeren er bare ansvarlig for produktets devaluering som er en konsekvens av hans håndtering av produktet annet enn det som er tillatt i paragraf. 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for produktets devaluering dersom den næringsdrivende ikke ga ham alle lovpålagte opplysninger om angreretten før avtalen ble inngått.

Artikkel 8 - Forbrukere som utøver sin angrerett og de tilknyttede kostnadene

 1. En forbruker som ønsker å utøve sin angrerett, skal innen angrefristen rapportere dette til den næringsdrivende ved hjelp av standardskjemaet for angrerett eller på annen entydig måte.
 2. Så raskt som mulig, men senest 14 dager etter rapporteringsdagen som nevnt i nr. 1 skal forbrukeren returnere produktet eller overlevere det til (en representant for) den næringsdrivende. Dette er ikke nødvendig hvis den næringsdrivende har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren vil uansett ha overholdt fristen for å returnere varene dersom han sender produktet tilbake før angrefristen er utløpt.
 3. Forbrukeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, dersom det er rimelig mulig i opprinnelig tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner fra den næringsdrivende.
 4. Risiko og bevisbyrde for å utøve angreretten på riktig måte og til riktig tid, ligger hos forbrukeren. Dersom en forbruker sender en gjenstand, bør de vurdere å benytte en fraktmetode med sporing eller å kjøpe en fraktforsikring. Forhandleren garanterer ikke at han vil motta gjenstanden du sender.
 5. Forbrukeren dekker de direkte kostnadene for å returnere produktet. Dersom forhandleren ikke har erklært at forbrukeren skal bære disse kostnadene eller hvis forhandleren angir at vedkommende er villig til å bære disse selv, skal ikke forbrukeren være ansvarlig for å dekke kostnadene for retur av varene.
 6. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et materiell, dersom:
 • han eller hun før levering ikke uttrykkelig samtykket i å begynne oppfyllelsen av kontrakten før angrefristen utløp,
 • han ikke erkjente å ha mistet sin angrerett etter å ha gitt sin tillatelse, eller
 • den næringsdrivende har unnlatt å bekrefte denne erklæringen fra forbrukeren.
 1. Dersom en forbruker utøver sin angrerett, oppløses alle tilleggsavtaler rettslig.

Artikkel 9 - Næringsdrivendes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

 1. Dersom den næringsdrivende gjør det mulig for en forbruker å melde sin angrerett elektronisk, sender vedkommende umiddelbart en bekreftelse på mottak etter å ha mottatt en slik erklæring.
 2. Den næringsdrivende refunderer forbrukeren umiddelbart med alle betalinger, inkludert eventuelle leveringskostnader som den næringsdrivende belastet for det returnerte produktet, dog senest innen 14 dager etter den dagen forbrukeren rapporterte utøvelsen av angreretten. Med unntak av tilfeller der den næringsdrivende har tilbudt å hente produktet selv, kan han utsette refusjonen til han har mottatt produktet eller til forbrukeren beviser at han har returnert produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
 3. For enhver refusjon vil den næringsdrivende bruke den samme betalingsmåten som forbrukeren opprinnelig brukte, med mindre forbrukeren samtykker i en annen metode. Refusjon er gratis for forbrukeren.
 4. Dersom forbrukeren valgte en dyr leveringsmetode i stedet for den billigste standardleveringen, trenger ikke den næringsdrivende å refundere tilleggskostnadene ved den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Den næringsdrivende kan utelukke angreretten for følgende produkter og tjenester, men bare dersom den næringsdrivende uttrykte dette tydelig da tilbudet ble gitt, eller i det minste i god tid før inngåelsen av kontrakten:

 1. Produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger på finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på, og som kan forekomme innenfor angrefristen.
 2. Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon defineres som en salgsmetode der en næringsdrivende tilbyr produkter, digitalt innhold og/eller tjenester på en auksjon etter instruks fra en auksjonarius, og der den valgte kjøperen er forpliktet til å kjøpe produktene, digitalt innhold og/eller tjenestene,
 3. Tjenestekontrakter, etter at tjenesten er fullført, men bare dersom:
 • gjennomføringen startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndsgodkjenning, og
 • forbrukeren erklærte å ha mistet sin rett eller angrerett så snart den næringsdrivende hadde fullført avtalen fullt ut,
 1. Pakkereiser, pakkeferier og pakketurer som nevnt i Eu directive 2015/2302 og kontrakter om passasjertransport.
 2. Tjenestekontrakter som gir tilgang til overnatting, dersom kontrakten allerede fastsetter en bestemt dato eller gjennomføringsperiode, og som ikke gjelder overnatting, transport av varer, bilutleie og catering.
 3. Kontrakter knyttet til fritidsaktiviteter, dersom kontrakten allerede fastsetter en bestemt dato eller gjennomføringsperiode;
 4. Produkter framstilt i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner, som ikke var prefabrikkerte og ble framstilt på grunnlag av en forbrukers spesifikke valg eller beslutning, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person.
 5. Produkter som er utsatt for raskt forfall eller med begrenset holdbarhet.
 6. Forseglede produkter som av hensyn til vern av helse eller hygiene er uegnet til retur, og hvis forsegling ble brutt etter levering,
 7. Produkter som på grunn av sin art er blitt uopprettelig blandet med andre produkter,
 8. Alkoholholdige drikker hvis pris ble avtalt da kontrakten ble inngått, men hvis levering først kan finne sted etter 30 dager, og hvis faktiske verdi avhenger av markedssvingninger som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på,
 9. Forseglede lyd-/videoopptak og datautstyr hvis forsegling ble brutt etter levering;
 10. Levering av digitalt innhold på annet enn et materialmedium, men bare dersom:
 • leveringen begynte med forbrukerens eksplisitte forhåndsavtale, og
 • forbrukeren erklærte at dette innebar at han hadde mistet angreretten.

Artikkel 11 - Prisen

 1. I løpet av gyldighetstiden angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys, ikke bli økt, bortsett fra prisendringer i momstariffer.
 2. I motsetning til foregående ledd kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester til variable priser i tilfeller der disse prisene er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over. Tilbudet må referere til denne koblingen med svingninger og det faktum at eventuelle priser nevnt er anbefalte priser.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter at kontrakten ble inngått, er bare tillatt dersom de er et resultat av lovfestede forskrifter eller bestemmelser.
 4. Prisøkninger mer enn 3 måneder etter at kontrakten ble inngått, er bare tillatt hvis den næringsdrivende har fastsatt så mye og:
 • de er et resultat av lovfestede forskrifter eller bestemmelser, eller
 • forbrukeren er bemyndiget til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
 1. Priser oppgitt i tilbud om produkter eller tjenester inkluderer mva.
 2. Leveringskostnader kan bli belastet, avhengig av verdien på bestillingen eller av valgt leveringsalternativ eller adresse. Slike tilleggsgebyrer skal vises klart under betalingsprosessen og inngå i Samlet pris.
 3. Forbrukeren kan, i noen land, måtte betale avgifter, toll, eller skatter i tillegg til fraktgebyr som kun dekker fraktkostnadene for produktet.

Artikkel 12 - Oppfyllelse av kontrakten og ekstra garanti

 1. Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller brukbarhet og de lovfestede bestemmelser og/eller offentlige forskrifter som fantes på datoen da kontrakten ble inngått. Dersom det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til andre formål enn vanlig betegnelse.
 2. En ekstra garantiordning som tilbys av den næringsdrivende, produsenten eller importøren, kan aldri påvirke lovfestede rettigheter og krav som en forbruker kan håndheve overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen dersom den næringsdrivende ikke oppfyller sin del av avtalen.
 3. En ekstra garanti defineres som enhver forpliktelse fra en næringsdrivende, dennes leverandør, importør eller produsent som gir en forbruker rettigheter eller krav utover dem som er fastsatt i lovgivningen, i tilfelle vedkommende ikke oppfyller sin del av avtalen.

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

 1. Den næringsdrivende vil være så forsiktig som mulig når han mottar og gjennomfører bestillinger på produkter og når han vurderer søknader om levering av tjenester.
 2. Leveringsstedet anses å være adressen som forbrukeren gjør kjent for selskapet.
 3. Dersom det ikke er mulig å levere til forbrukeren fordi leveringsvarene er for store for inngangsdøren, døren til portrommet eller trappegangen hos forbrukeren eller fordi forbrukeren ikke er å oppdrive på det stedet og den tiden som forbrukeren har fått angitt med et varsel i rimelig tid, vil forbrukeren måtte bære kostnadene for den mislykkede leveransen.
 4. Leveranse skjer etter de vilkårene som er angitt i retningslinjene for leveranse som inngår i disse vilkårene.
 5. Idet det tas hensyn til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil selskapet implementere aksepterte ordrer med effektiv ekspedisjon, dog senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis leveringen ikke kan gjennomføres, eller bare delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å oppløse avtalen gratis og rett til mulig erstatning.
 6. Etter oppløsning i samsvar med foregående ledd refunderer den næringsdrivende forbrukeren umiddelbart det beløpet han hadde betalt.
 7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter påhviler den næringsdrivende frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en  representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kunngjort for den næringsdrivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, opphør og forlengelse

Oppsigelse

 1. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsubestemt avtale som ble inngått om regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, med forbehold for de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.
 2. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsbegrenset avtale som ble inngått om regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester ved utløpet av den tidsbegrensede avtalen, med forbehold om de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.
 3. Når det gjelder avtaler som beskrevet i de to første numrene, kan forbrukeren
 • avslutte dem til enhver tid og ikke være begrenset til avslutning på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode,
 • avslutte dem på samme måte som de ble inngått,
 • alltid avslutte dem med samme oppsigelsestid som den som er fastsatt for den næringsdrivende.

Forlengelse

 1. En tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for et bestemt tidsrom.
 2. Ved avvik fra det som er angitt i foregående ledd, kan en tidsbegrenset avtale som er inngått om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter, automatisk forlenges med en tidsbegrenset periode på høyst tre måneder, dersom forbrukeren har frihet til å si opp denne forlengede avtalen mot slutten av forlengelsen, med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
 3. En tidsbegrenset avtale som er inngått om regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare forlenges automatisk på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp avtalen med et oppsigelsesvarsel på høyst én måned og, når det gjelder en avtale om levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, en frist på høyst tre måneder.
 4. En tidsbegrenset kontrakt for regelmessig levering, ved innføring, av daglige eller ukentlige aviser og tidsskrifter (prøveabonnement eller introduksjonsabonnement) vil ikke automatisk bli forlenget og vil automatisk opphøre ved utløpet av prøveperioden eller introduksjonsperioden.

Varighet

 1. Dersom en avtales tidsbegrensede varighet overstiger ett år, har forbrukeren etter ett år til enhver tid rett til å si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimeligheten og rettferdigheten tilsier at en for tidlig oppsigelse av avtalen vil være uakseptabel.

Artikkel 15 - Betaling

 1. De tilgjengelige betalingsmetodene vises på forhandlerens nettsted eller i de respektive artikkelbeskrivelsene, og senest i den endelige bestillingsprosessen ved «kassen». Skyldige beløp knyttet til avtalen forfaller umiddelbart til betaling, med mindre noe annet er angitt.I den utstrekning det ikke er fastsatt noen annen dato i avtalen eller tilleggsvilkårene, bør beløp som forbrukeren skal betale, betales innen 14 dager etter at angrefristen er utløpt, eller dersom angrefristen ikke er utløpt innen 14 dager etter avtalens inngåelse. Når det gjelder en avtale om å yte en tjeneste, begynner denne perioden 14 dager dagen etter at forbrukeren mottok bekreftelse på avtalen.
 2. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere til den næringsdrivende eventuelle unøyaktigheter i betalingsdata som er oppgitt eller angitt.
 3. Dersom en forbruker unnlater å oppfylle sin(e) betalingsforpliktelse(r) i god tid, etter at den næringsdrivende har informert forbrukeren om forsinket betaling, har forbrukeren 14 dager på seg til å oppfylle forpliktelsen til å betale. Dersom betalingen ikke skjer innen denne 14-dagers perioden, skal det betales lovfestet rente over det skyldige beløpet, og den næringsdrivende har rett til å kreve inn rimelige utenrettslige innkrevingskostnader han har pådratt seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør høyst: 15 % av ubetalte summer opp til € 2.500; 10 % over de neste € 2.500; og 5 % over de neste € 5.000, med et minimum på € 40. Den næringsdrivende kan gjøre avvik fra disse summene og prosentene som er gunstige for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klagebehandling

 1. Den næringsdrivende fastsetter en klageprosedyre som har fått tilstrekkelig offentlighet, og vil behandle en klage i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. En forbruker som har oppdaget mangler ved gjennomføringen av en avtale, skal umiddelbart sende inn alle klager til den næringsdrivende, fullstendig og med klare beskrivelser.
 3. Et svar på klager sendt til den næringsdrivende vil bli gitt innen 14 dager, beregnet fra mottaksdatoen. Hvis det forventes at en klage vil kreve lengre behandlingstid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dager, bekrefte mottak og angi når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. En klage på et produkt, en tjeneste eller den næringsdrivendes tjeneste kan også sendes via et klageskjema på forbrukersiden av nettstedet til Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Klagen sendes deretter både til den berørte næringsdrivende og Thuiswinkel.org.

 1. En klage som ikke kan løses i felles samråd innen rimelig tid, eller innen 3 måneder etter at den ble sendt inn, blir en tvist som er underlagt tvisteløsningsordningen.

Artikkel 17 - Tvister

 1. Avtaler som er inngått mellom forhandleren og en forbruker og som er underlagt disse generelle vilkårene, er underlagt loven i Nederland. Fordi den næringsdrivende fokuserer sine forretningsaktiviteter på Norge– der forbrukeren bor – kan forbrukeren alltid hevde ufravikelig forbrukerlov i Norge.
 2. Tvister mellom en forbruker og forhandleren vedrørende inngåelse eller utførelse av en avtale som knytter seg til produkter og tjenester som skal leveres av denne forhandleren, kan fremmes overfor tvistekomiteen gjennom den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ )
 3. Tvistekomiteen for hjemmehandel (Homeshopping Disputes Committee) er en alternativ tvisteløsning hvori forhandleren deltar. Tvistekomiteen for hjemmehandel er godkjent at det nederlandske justisdepartementet og er tilgjengelig for tvisteløsning og foretar en uavhengig gjennomgang av klagen din, i henhold til regelverket fra 2015 om alternativ tvisteløsning i forbrukertvister.
 4. Klager kan fremmes (på engelsk)  overfor Tvistekomiteen for hjemmehandel på følgende måter

På nett: www.sgc.nl/en 

Skriftlig med post: The Homeshopping Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP Den Haag

 1. Tvisteløsningskomiteen vil bare behandle en tvist dersom forbrukeren først uten opphold sender sin klage til den næringsdrivende.
 2. Tvisten bør framlegges skriftlig for tvisteutvalget senest tre måneder etter at tvisten oppstod.
 3. Dersom en forbruker ønsker å bringe en tvist inn for tvisteutvalget, er den næringsdrivende bundet av dette valget. Dersom den næringsdrivende ønsker det, vil forbrukeren, som svar på en skriftlig anmodning fra den næringsdrivende, angi om vedkommende har inngått avtale eller foretrekker at tvisten behandles av vedkommende domstol. Dersom forbrukeren ikke opplyser den næringsdrivende om sitt valg innen fem uker, har den næringsdrivende rett til å bringe tvisten inn for vedkommende domstol.
 4. Tvisteløsningskomiteens avgjørelser er underlagt vilkårene fastsatt i Tvisteløsningskomiteens forskrifter. Tvisteløsningskomiteens avgjørelser har form av bindende råd.
 5. Tvisteløsningskomiteen vil ikke behandle en tvist – eller vil avslutte deres inngripen – hvis den næringsdrivende har fått en suspensjon av betalinger, gått konkurs eller faktisk har avsluttet forretningsaktiviteter før komiteen behandlet tvisten under en økt og avgitt en endelig avgjørelse.

Artikkel 18 – Filialgaranti Thuiswinkel.org (Shopping Secure)

 1. Thuiswinkel.org garanterer at medlemmene oppfyller sine forpliktelser i forhold til bindende råd pålagt dem av Thuiswinkels tvisteløsningskomité, med mindre medlemmet bestemmer seg for å legge det bindende rådet fram for en lovkomité for verifisering innen to måneder etter datoen for dette rådet. Ved rettskraftskontroll opphører suspensjonen av garantien, og garantien trer i kraft igjen når rettsavgjørelsen blir endelig og avgjørende, hvorved retten har erklært at det bindende rådet har bindende virkning. Opptil en maksimal sum på € 10 000 per bindende råd vil Thuiswinkel.org betale denne summen til forbrukeren. I tilfelle beløp høyere enn € 10 000 per bindende råd, vil en sum på € 10 000 bli betalt. I den grad summen er høyere enn € 10 000, er Thuiswinkel.org forpliktet til å gjøre en rimelig tilstrekkelig innsats for å forfølge medlemmet for å oppfylle de bindende rådene.
 2. Anvendelse av denne garantien krever at forbrukeren sender inn en skriftlig klage til Thuiswinkel.org og overfører sitt krav på den næringsdrivende til Thuiswinkel.org. I den grad kravet på den næringsdrivende overstiger summen av € 10 000, vil forbrukeren bli tilbudt muligheten til å overføre sitt krav på den næringsdrivende over summen av € 10 000 til Thuiswinkel.org, hvor etter denne organisasjonen vil forfølge betaling av kravet i retten på egen tittel og kostnader. 

Artikkel 19 - Tilleggsbestemmelser eller andre bestemmelser

Ytterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene og betingelsene, kan ikke være skadelige for forbrukeren og bør registreres skriftlig, eller på en slik måte at forbrukerne kan lagre dem på et lett tilgjengelig og varig medium.

Artikkel 20 - Endring av de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel.org

Endringer i disse vilkårene og betingelsene vil først tre i kraft etter at de er publisert på hensiktsmessig måte, under forutsetning av at dersom endringer gjelder i løpet av gyldigheten av et tilbud, vil bestemmelsen som er mest gunstig for forbrukeren, gjelde..

 

 

Vedlegg I: Modellskjema for angrerett

Modellskjema for angrerett

(dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

-  Til: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

Nederland

webservice@vidaxl.no

-  Jeg/vi* informerer deg hermed om at, med hensyn til vår kontrakt angående

Salg av følgende produkter: [beskrivelse av produktet}*

Levering av følgende digitale innhold: [beskrivelse av det digitale innholdet]*

Levering av følgende tjeneste: [beskrivelse av tjenesten]*

Jeg/vi* utøver vår angrerett.

-  Bestilt */mottatt * [dato for bestilling av tjenester eller mottak av varer]

-  [Forbruker(e)s navn]

-  [Forbruker(e)s adresse]

-  [Forbruker()s underskrift] (bare dersom dette skjemaet sendes på papir)

 

*Slett eller oppgi tilleggsinformasjon, alt etter hva som er relevant.

 

Vilkår og betingelser for forretningskunder

Last updated: 2020-06-01

Content:

Article 1 - Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 - Pricing

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

Article 8 – Delivery and execution

Article 9 – Extended transactions: duration, termination and extension

Article 10 - Payment

Article 11 – Liability

Article 12 – Retention of title

Article 13 – Complaints Procedure

Article 14 – Disputes

Article 1 - Definitions

Throughout these terms and conditions, the following terms and definitions will be used:

1. Day: calendar day;

2. Digital content: data that is produced or delivered in digital form;

3. Long-term contract: a contract that provides for the regular delivery of items, services, and/or digital content during a specific period;

4. Durable medium: any tool - including email - that enables the customer or entrepreneur to store information that is personally addressed to them in a way that enables future consultation or use during a period that is attuned to the aim for which the information is intended, and enables the unaltered reproduction of the stored information;

5. Customer: the natural or legal person which is acting as a professional and/or for a company;

6. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content, and/or services to customers at a distance;

7. Distance contract: a contract that is entered into between the entrepreneur and the customer in the context of an organised system for sales of products at a distance, digital content, and/or services whereby, until the contract is entered, exclusive or partial use is made of one or more techniques for communication at a distance;

8. Written: in these terms and conditions, “written" includes communication via email and fax if the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently certain;

9. Technique to communicate at a distance: a resource that can be used for entering into a contract without the customer and the entrepreneur having to come together at the same time in the same space;

10. Website: the entrepreneur’s web shop on which goods and services are offered which can be bought by customers;

11. Platform: the external environment on which entrepreneurs can offer goods and services which can be bought by customers.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

The private limited liability company vidaXL International B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Operating in the Netherlands under the VAT number: NO 915125301 MVA, trading under the Chamber of Commerce number 52876861.

Article 3 - Applicability

1. These terms and conditions are applicable to every offer of the entrepreneur and every distance contract between the entrepreneur and the customer.

2. If the customer includes provisions or conditions that deviate from or do not appear in the general terms and conditions in their assignment, then provisions or conditions will only be applicable to the entrepreneur in the case they are accepted expressly in written form.

3. The text of these terms and conditions will be made available to the customer before the distance contract is entered. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will state, before the distance contract is entered, the way the terms and conditions can be consulted at the entrepreneur and that they can be sent as soon as possible, free of charge, at the customer's request.

4. If the distance contract is concluded electronically, it may be that, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is entered, the text of these terms and conditions can be made available to the customer by electronic means in such a way that it can be stored by the customer in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible then, before the distance contract is entered, it will be stated where the terms and conditions can be consulted by electronic means and that they will be sent electronically or in another way, free of charge, at the customer's request.

5. If and insofar as one of the provisions of these general terms and conditions is null or void, the concerning provision must be read in the way of the legally permitted provision that is closest in content to the intentions of the parties, as it appears from the null or void provision, while the remaining provisions remain fully in effect.

6. If, in addition to these terms and conditions, specific conditions of an external platform on which products and services are being offered by the entrepreneur apply, the customer can, in the event of conflicting conditions, always invoke the applicable condition that is most favourable to them, but only if the Terms & Conditions are non-derogable.

Article 4 – The offer

1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer will include a full and detailed description of the offered products, digital content, and/or services.

3. The content of the website as well as its offer have been composed with the greatest care. However, the entrepreneur cannot guarantee that all information on the website is always correct and complete. Because of this, all prices, the offer and other information on the website and in other materials from the entrepreneur are subject to obvious programming and typing errors.

Article 5 - The contract

1. The contract shall come into force at the time the customer accepts the offer and complies with the corresponding conditions.

2. If the customer has accepted the offer by electronic means, the entrepreneur will immediately confirm by electronic means the receipt of the acceptance of the offer. If the receipt of acceptance of the offer has not been confirmed by the entrepreneur, the customer can terminate the contract.

3. After the customer accepts the offer, the entrepreneur reserves the right to cancel the offer within 3 working days of acceptance. The entrepreneur will notify the customer immediately of such cancellations.

4. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures to this end.

5. If, after the contract is accepted, it turns out the client has provided any incorrect details, the entrepreneur has the right to fulfil its obligations only after receiving the correct details.

6. The entrepreneur can, within the statutory provisions, investigate whether the customer can fulfil their payment obligations, as well as investigate all the facts and factors that are of importance for entering into the distance contract responsibly. If, based on this investigation, the entrepreneur has solid grounds for not entering into the contract, they are entitled to refuse an order or application, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation. If the entrepreneur, based on the investigation, declines the request or attaches special conditions to it, the customer will be informed of this no later than 3 days after concluding the contract.

Article 6 - Pricing

1. All prices mentioned on the website of and in other materials from the entrepreneur, are including VAT (unless stated otherwise) and unless stated differently on the website, are including other applicable charges.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services, whose prices are linked to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This linkage to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.

3. The entrepreneur can change prices 2 weeks after conclusion of the contract. Customers that do not agree with the change have the authority to terminate the contract without being charged for this by the entrepreneur.

4. Additional charges, such as delivery fees and payment fees, will be mentioned on the website and will at least be shown during the order process.

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the delivered products and services comply with the contract, on the understanding that minor deviations accepted in the sector regarding specified sizes, weights, quantities, discolorations and slight mutual colour deviations, etc., do not count as shortcomings on the part of the entrepreneur.

2. The customer must examine the goods delivered at the time of delivery and the customer must check whether the delivered goods meet the contract stipulations. This includes:

- whether the correct goods have been delivered;

- whether the delivered goods correspond in terms of quantity and number with what has been agreed;

- whether the delivered goods meet the requirements that may be set for normal use and/or commercial purposes.

In case of visible defects or shortcomings, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days after delivery. In case non-visible defects or shortcomings are found, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days at the latest after he could reasonably have discovered these. If the customer does not do this, he is no longer entitled to any form of repair, replacement, compensation and/or refund in respect of these defects.

3. If the entrepreneur considers a complaint to be justified, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the customer. The entrepreneur can thereby redirect the customer to a manufacturer or supplier.

Article 8 – Delivery and execution

1. In compliance with that which is stated in this respect in article 3 of these terms and conditions, the entrepreneur will carry out accepted orders with appropriate rapidity.

2. The entrepreneur is entitled to engage third parties if required to perform the duties under the contract.

3. The specified delivery times must be interpreted as a duty of reasonable effort and are deemed to have been approximated. The entrepreneur is free to choose the carrier. Except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the seller, exceeding of the delivery time shall never entitle the customer to any form of compensation.

4. The entrepreneur reserves the right to deliver sold products in parts.

5. The risk of damage to and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the customer, unless expressly agreed otherwise. If the customer agrees to pick up the products, the risk is transferred when the products are handed over.

6. If the customer, or a third party designated by them, is not present at the delivery address on the agreed time to receive the products, the entrepreneur has the right to take back the products. In consultation with the customer, the entrepreneur might, at additional costs, offer the products to the customer at a different time and/or day. If delivery proves to be impossible, the payment obligation will not be cancelled and any additional costs, including the return costs, will be charged to the customer. 

Article 9 – Extended transactions: duration, termination, and extension

Termination:

1. The customer can always terminate a contract that is entered for an indefinite period and is for the regular delivery of products, digital content or services in accordance with the termination rules agreed to and a period of notice of no more than two months.

2. The customer can always terminate a contract that is entered for a definite period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services at the end of the definite period with the observance of the termination regulations agreed for this purpose and a period of notice of a maximum of two months.

3. The customer can terminate the contracts stated in the foregoing paragraphs in writing.

Extension:

4. A contract that is entered for a set period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services will be automatically extended for the same definite period.

5. The mentioned periods of notice also apply for terminations by the entrepreneur

Article 10 - Payment

1. The customer has the duty to pay the entrepreneur with the during the order process and on the website mentioned payment methods. The entrepreneur is free to offer various payment methods which can change from time to time. Insofar as not otherwise determined, the customer is obligated to pay within 14 days of delivery.

2. If the customer does not fulfil their payment obligation(s) in a timely manner, they are immediately liable by law, without a notice of default being required. The entrepreneur is entitled to increase the amount payable by statutory interest rate and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by them to the customer.

Article 11- Retention of title

1. Delivered goods remain the ownership of the entrepreneur until the customer pays the payable amount in full.

Article 12- Liability

1. Subject to intention or gross negligence, the total liability of the entrepreneur towards the customer due to imputable failure in the performance of the contract is limited to compensation to a maximum of the amount stipulated for that contract (including VAT). In case of a long-term contract, then said liability is limited to a reimbursement of the amount that the customer owed to the entrepreneur in the 3 months preceding the event causing the damage.

2. The entrepreneur shall not be liable towards the customer for indirect damage, including, but not limited to, consequential damage, loss of profit, missed savings, loss of data or damage due to business interruption.

3. The customer indemnifies the entrepreneur against any claims in respect of third parties, except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the entrepreneur or a statutory director of the entrepreneur.

4. The preceding paragraphs shall not apply to damage suffered by the customer caused by reselling faulty products purchased from the entrepreneur, in case the clients of the customer commit to legal action against them.

5. Unless performance of the contract is permanently impossible, the liability of an entrepreneur due to an attributable failure to fulfil an obligation from the contract shall only arise if the customer informs the entrepreneur forthwith, in writing, with a reasonable deadline for remedying the failure, and the entrepreneur continues to be in default in the fulfilment of its obligation after that term. The notice of default must contain an as complete and as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the entrepreneur is given the opportunity to respond adequately.

6. A condition for any right to compensation is that the customer always reports the damage to the entrepreneur in writing as soon as possible, but no later than 14 days after it arises. Damage that has not been brought to the attention of the entrepreneur within that period is not eligible for compensation, unless the customer can demonstrate that he could not have reported the damage earlier.

7. In the event of force majeure, the entrepreneur shall not be obliged to compensate for any damage to the customer.

Article 13 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and will deal with the complaint in compliance with this complaints procedure.

2. Complaints concerning the performance of the contract must be submitted to the entrepreneur, fully and clearly described, within a reasonable period after the customer has ascertained the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be replied to within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the customer can expect a more extensive reply.

Article 14 - Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions apply are exclusively governed by the laws of the Netherlands.

2. Any disputes that might arise from the contract and cannot be settled amicably, may exclusively be submitted to the court of Oost-Brabant, location ‘s-Hertogenbosch. This is subject to the extent that mandatory rules of jurisdiction limit this choice. The entrepreneur and customer may settle their disputes by means of binding advice or arbitration.

 

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet vidaXL

Versjon: 2020-06-01

Innholdsfortegnelse

Artikkel 1 - Definisjoner 

Artikkel 2 - Gyldighet 

Artikkel 3 - Kundekonto 

Artikkel 4 - Vilkår og betingelser for bruk for nettstedet 

Artikkel 5 - Ordre 

Artikkel 6 - Auksjoner

Artikkel 7 - Tilbakemeldinger 3

Artikkel 8 - Avslutte konto og nettstedets funksjoner 

Artikkel 9 - Personvern og personopplysninger 

Artikkel 10 -Åndsverk og data fra tredjeparter 

Artikkel 11 - Ansvar 

Artikkel 12 - Diverse 

Artikkel 1 – Definisjoner

 • Konto: Kontoen som brukeren må opprette for å kunne legge inn bestillinger, delta i auksjoner og gi tilbakemeldinger.
 • Tredjepartsselger(e): En tredjepart som tilbyr produkter til brukere via nettstedet.
 • Bruker: Alle besøkende på nettstedet.
 • Betingelser og vilkår for bruk: Disse vilkår og betingelser for bruk for nettstedet vidaXL.
 • Bedømmelse: En bedømmelse som kan gis av brukeren av vidaXL, nettstedet og/eller tredjeparts selger(e).
 • Auksjoner: De auksjonene som holdes av vidaXL på nettstedet.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace International B.V. med hovedkontor i (5928 SK) Venlo på Mary Kingsleystraat 1.
 • Nettside: Nettsiden som aktivt finnes under URL vidaxl.nl og ethvert nettsted, URL eller applikasjon dedikert til vidaXL.

Artikkel 2 - Gyldighet

 1. Disse vilkårene for bruk gjelder for enhver bruk av nettstedet, inkludert bruk av kontoen.
 2. vidaXL forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk fra tid til annen. De endrede vilkårene for bruk vil være gjeldende så snart de er lagt ut på nettstedet. Derfor er det tilrådelig å sjekke vilkår og betingelser for bruk regelmessig.

Artikkel 3 – Kundekonto

1.     For å kunne legge inn bestilling, delta i auksjoner og gi tilbakemeldinger, er det nødvendig å opprette en konto. Brukeren kan opprette en konto ved fylle ut de nødvendige opplysningene via online-skjemaet på nettsiden. Dette skjemaet finnes under overskriften ”Ny kunde?”.

2.     For å opprette en konto skal brukeren:

 1. være minst 18 år på det tidspunktet kontoen opprettes; 
 2. ha en gyldig e-postadresse. re
 3. Når kontoen har blitt opprettet, vil brukeren motta en bekreftelsesmail. Så snart kontoen har blitt aktivert, kan brukeren logge inn ved hjelp av sin e-postadresse og det passordet som han eller hun har valgt.
 4. En e-postadresse kan kun brukes én gang for å opprette en konto. En konto er strengt personlig, må ikke overdras og er knyttet til den brukeren som har opprettet kontoen.
 5. Brukeren skal sikre at de opplysninger han eller hun leverer vedrørende kontoen og i ytterligere kommunikasjon med vidaXL er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Enhver endring av personopplysningene kan foretas av brukeren selv ved å logge inn på kontoen og foreta endringene.
 6. Brukeren skal holde passord hemmelig og skal foreta rimelige foranstaltninger for å forhindre uautoriserte tredjeparter i å få kjennskap til passord og/eller bruke hans eller hennes konto.
 7. Brukeren er forpliktet til straks å underrette vidaXL i tilfelle av tap, tyveri eller (mistenkt) misbruk eller uautorisert bruk av passord og/eller konto av tredjemann. Inntil denne meddelelse rent faktisk mottas av vidaXL, vil brukeren bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som følge av misbruk av passord og/eller konto.
 8. Hvis vidaXL konstaterer eller har mistanke om at uvedkommende bruker eller i stand til å bruke brukerens konto, forbeholder vidaXL seg retten til straks å blokkere den eksisterende konto og inndrive eventuelle skader, vidaXL kan lide som følge av dette fra brukeren, uten at vidaXL skal bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av brukeren.

Artikkel 4 – Bruk av nettsiden

 1. Brukeren garanterer at de opplysninger og data levert av han eller henne er korrekte, fullstendige og pålitelige. vidaXL forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger og data og fjerne opplysninger og data fra brukeren hvis det bevises at de er ukorrekte eller hvis korrekthet ikke kan verifiseres.
 2. Brukeren må ikke:
 • forstyrre driften av nettsiden eller bruke programvare som kan forstyrre driften av nettsiden;
 • igangsette prosesser/gi prosesser mulighet til å fortsette, som med rimelighet kan mistenkes for å begrense andre brukere eller har negativ innvirkning for brukeren av nettsiden. 
 • opptre som en annen bruker.
 1. Brukeren må ikke gjengi nettsiden eller noen del av nettsiden eller stille den til rådighet (ved hjelp av deep-linking eller annet), uten først å ha fått skriftlig tillatelse fra vidaXL.

Artikkel 5 – Ordre

 1. vidaXL’s generelle vilkår og betingelser og vidaXL’s returbetingelser gjelder for alle ordre hos vidaXL som plasseres på nettsiden. Brukeren aksepterer disse generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser, når han eller hun oppretter en konto.
 2. For ordre hos tredjepartsselgere gjennom nettsiden gjelder tredjepartsselger(es) generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser. Disse finnes på tredjepartsselgernes nettside. Hvis tredjepartsselgeren ikke har separate vilkår og betingelser og/eller returbetingelser, vil vidaXL’s generelle vilkår og betingelser og/eller returbetingelser gjelde for kjøpsavtalen mellom brukeren og tredjepartsselgeren.

Artikkel 6 - Auksjoner

 1. vidaXL’s auksjonsbetingelser gjelder for deltagelse i auksjoner som holdes av vidaXL på nettsiden. Brukeren aksepterer disse auksjonsbetingelsene når han eller hun oppretter en konto, eller når brukeren deltar i en auksjon for første gang.
 2. Brukeren må ikke urettferdig eller urettmessig påvirke budgivningen på noen måte.

Artikkel 7 – Tilbakemeldinger

 1. Etter et kjøp på nettsiden kan brukeren bli, av eller på vegne av vidaXL bedt om å vurdere vidaXL nettside og/eller tredjepartsselger(e) ved å gi en tilbakemelding. vidaXL forbeholder seg retten til – men ikke plikt til, å plassere tilbakemeldingen på nettsiden eller på annen måte offentliggjøre den, inkl. navn, bosted og dato for tilbakemeldingen som blir gitt av brukeren.
 2. I tilfeller hvor tilbakemelding er samlet inn av tredjepart på vegne av vidaXL, gjelder de generelle vilkår og betingelser og/eller vilkår og betingelser fra den pålydende part.
 3. vidaXL forbeholder seg retten til å ikke offentliggjøre en tilbakemelding eller fjerne den fra nettsiden, hvis tredjepartsselgeren kan bevise at den pålydende tilbakemeldingen er:
 • i strid med lovgivningen eller gjeldende bestemmelser; 
 • i strid med den offentlige orden eller anstendighet; 
 • en bedømmelse kun av produktet;
 • ikke vedrører tredjeparts selger;
 • inneholder personlige opplysninger om selger; 
 •  inneholder en URL eller reklame;
 •  er falsk.

Artikkel 8 – Avslutte konto og nettstedets funksjoner

 1. vidaXL forbeholder seg retten til å avvise brukere eller avslutte deres konto ensidig, hvis det er grunn til dette, for eksempel i tilfelle av:
 • uautorisert bruk eller misbruk av nettsiden og/eller konto;
 • manglende overholdelse av disse vilkår og betingelser for bruk eller auksjonsbetingelser;
 • manglende overholdelse av avtaler mellom brukeren og vidaXL og/eller tredjepartsselger(e).
 1. Videre har vidaXL rett til å begrense, avvise eller tilbakekalle visse anvendelser eller midlertidig blokkere kontoen fra å bli brukt i tilfeller som beskrevet i Artikkel 8.1.
 2. vidaXL forbeholder seg på alle tidspunkt retten til å innstille tilgjengeligheten til funksjoner på nettsiden eller forandre disse.

Artikkel 9 - Personvern og personopplysninger

 1. De personlige opplysningene som brukeren leverer til vidaXL, som hans eller hennes navn og adresse, telefonnumre og e-postadresser, behandles av vidaXL i filer som eies av vidaXL. Disse opplysningene vil bli brukt av vidaXL til å håndtere konti og auksjoner, behandle ordre, levering og fakturering og eventuell megling i tvister mellom bruker og tredjepartsselger(e).
 2. Brukeren har til enhver tid mulighet for å få adgang til, endre eller utvide sine personlige opplysninger ved å logge inn på sin konto.
 3. I prinsippet vil vidaXL ikke videregi personlige opplysninger til tredjepart, med mindre dette er nødvendig for å gjøre en avtale med brukeren. vidaXL vil for eksempel gi brukerens navns og adresse, epostadresse og telefonnummer til tredjepartsselger(e ), så vidt dette er nødvendig for å utføre en kjøpsavtale mellom brukeren og tredjepartsselger(e). Kommunikasjonen mellom brukeren og tredjepartsselger(e) håndteres via en mail-funksjon hos vidaXL. Kommunikasjonen gjemmes på vidaXL’s servere og kan brukes av vidaXL for å:
 • hjelpe brukeren og/eller tredjepartsselgeren i tilfelle spørsmål og/eller problemer;
 • vurdere om tredjepartsselgeren oppfyller/har oppfylt hans eller hennes krav;
 • og analysere prosessforbedringer.
 1. Nettsiden bruker cookies. Cookies brukes eksempelvis til å huske innloggings-data. Dessuten er tredjeparts cookies innsatt på nettsiden.
 2. Brukeren kan innstille sin nettleser slik at den ikke mottar cookies under hans eller hennes besøk på nettsiden. I dette tilfelle kan det være at brukeren ikke fullt ut kan utnytte alle funksjoner på nettsiden, eller at hans eller hennes adgang til deler av nettsiden og/eller kontoen er begrenset.
 3. vidaXL forbeholder seg retten til å lagre data vedrørende den besøkendes adferd på nettsiden (IPadressen brukes, blant annet), hvis det er mistanke om misbruk og/eller uautorisert bruk av nettsiden via brukerens konto.
 4. For mer informasjon om hvordan vidaXL bruker brukernes personopplysninger og implementerer cookies på nettsiden, henvises det til vidaXL’s fortrolighetspolitikk, som finnes på nettsiden.

Artikkel 10 – Åndsverk og data fra tredjeparter

 1. Med mindre annet er angitt, forbeholdes alle rettigheter, herunder opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for (opplysninger om) nettsiden vidaXL i det omfang, de ikke er forbeholdt tredjepart/tillatelsesinnehavere, som gjør opplysningene tilgengelige.
 2. Brukeren kan konsultere (opplysningene om) nettsiden og lage kopier til privat bruk, eksempelvis ved å skrive ut eller lagre dem. Enhver annen bruk, f.eks. lagring og gjengivelse av (deler av) nettsiden på en separat nettside eller opprettelse av forbindelser, hyperlinks eller deeplinks (deler av) nettsiden er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra vidaXL.
 3. Opplysningene på hjemmesiden er delvis levert av tredjeparter, som tredjepartsselgere og andre brukere (i tilfeller av tilbakemeldinger). vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av ukorrekte, ufullstendige eller urettmessige opplysninger fra tredjepart på nettsiden.
 4. Hjemmesiden kan inneholde linker til eksterne internettsider. vidaXl kan ikke holdes ansvarlig for bruk eller innhold av nettsider som linkes via nettsiden, eller som har en link til nettsiden.

Artikkel 11 - Erstatningsansvar

 1. Brukeren anerkjenner, i tilfelle ordre med tredjepartsselger(e), lages kjøpsavtalen mellom brukeren og tredjepartsselgeren, og vidaXL er hverken part eller vil bli part i denne avtalen.
 2. vidaXL er ikke forpliktet til å verifisere eller vurdere kvaliteten, mengden eller kapasiteten av de produktene som tilbys av tredjepartsselger(e) på nettsiden og kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for skader som følge av slike opplysninger viser seg å være feil, ufullstendige eller urettmessige.
 3. Skulle vidaXL holdes ansvarlig for skader uten hensyn til dette, er dette ansvar i alle tilfelle begrenset til kjøpsprisen på det pålydende produkt som faktureres av tredjepartsselger til bruker. 
 4. vidaXL’s erstatningsansvar, uansett art, er begrenset til det beløp, som vidaXL’s ansvarsforsikring godtgjør i den pålydende sak.

Artikkel 12 – Diverse

 1. Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk ikke lenger er bindende, ugyldig eller implementerbar, vil de andre punktene fortsatt være gyldig i sin helhet. I et slikt tilfelle vil vidaXL erstatte den pågjeldende betingelsen med en ny betingelse, som skal fastsettes av vidaXL og nærme seg den pågjeldende betingelsen så mye som mulig.
 2. Ved bruk av nettsiden, bruk av kontoen og disse vilkår og betingelser er norsk lov utelukkende relevant

 


Vedlegg

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Auksjoner

Returrett

Personvernerklæring og informasjonskapler