Generelle auksjonsvilkår

Versjon 2.2, 2023-11-23

Innhold:

Artikkel 1 – Definisjoner

Artikkel 2 – Anvendelse

Artikkel 3 – Registrering

Artikkel 4 – Personvernerklæring

Artikkel 5 – Auksjonsprosedyren

Artikkel 6 – Beskrivelse av produkter

Artikkel 7 – Budet

Artikkel 8 – Inngåelse av kjøpsavtale

Artikkel 9 – Angrerett

Artikkel 10 – Fakturering og betaling

Artikkel 11 – Gjeldende lov

Artikkel 12 – Andre bestemmelser

 

Artikkel 1 – Definisjoner

Generelle auksjonsvilkår: disse generelle auksjonsvilkårene;

Kunde: en fysisk person med handlinger som ikke utføres for mål knyttet til en handel, et yrke eller en virksomhet;

Produkt: ett eller flere varer som tilbys for salg på Auksjonsnettstedet;

Auksjonsnettsted: Nettbasert auksjonsplattform hvor Budgivere kjøper produkter fra vidaXL;

Budgiver: en kunde som registrerer seg eller har registrert seg for å delta i en auksjon på den måten som er foreskrevet av vidaXL;

Bud: beløpet som tilbys av Budgiveren på en auksjon for et Produkt, pluss avgifter og kostnader;

Kjøpsavtale: Kjøpsavtalen inngått mellom Leverandøren og Kjøperen ved Tildeling; 

Kjøper: Budgiveren som produktet blir tildelt;

Personopplysninger: (personlige) data som må gis til vidaXL av Kunden for å registrere seg og by på en auksjon, og som kan spores til Kunden;

Tildeling: den eksplisitte erklæringen fra vidaXL til Kjøperen om at Auksjonen som Kjøperen har lagt inn et bud på, er tildelt Kjøperen. Denne erklæringen kan bety at en bekreftelse er sendt på e-post;

Auksjon: nettauksjonen gjennom Auksjonsnettstedet for salg av ett eller flere varer;

Leverandør: vidaXL skal være selgeren overfor kjøperen for alle varer som tilbys på auksjonsnettstedet;

vidaXL: vidaXL International B.V.

Artikkel 2 – Anvendelse

2.1. I tillegg til GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER skal GENERELLE AUKKSJONSBETINGELSER også gjelde i forholdet mellom Leverandøren og Budgiveren for enhver auksjon, bruken av Auksjonsnettstedet, registreringen av en Budgiver hos vidaXL for deltakelse i Auksjoner og til enhver Auksjon som finner sted. Eventuelle (generelle) vilkår og betingelser fra en Budgiver vil bli avvist av vidaXL.

2.2. I tilfelle Budgivere deltar i en auksjon, er de forpliktet til hverandre, og hver Budgiver er forpliktet til vidaXL å handle i samsvar med de Generelle auksjonsvilkårene. En Budgiver forplikter seg overfor vidaXL til å overholde vilkårene som er erklært gjeldende for Auksjonen av vidaXL, at Budgiveren vil avstå fra å foreta noen handling som kan være skadelig for vidaXLs interesser.

Artikkel 3 – Registrering

3.1. For å delta i en Auksjon som Budgiver er det obligatorisk å registrere seg på den måten som er foreskrevet av vidaXL og å akseptere betingelsene og prosedyrene som er erklært gjeldende for en auksjon av vidaXL. Deltakelse i en auksjon vil ikke under noen omstendigheter være tillatt dersom du ikke er autorisert til å utføre juridiske handlinger eller hvis du er juridisk inhabil. vidaXL forbeholder seg retten til, til enhver tid, av sine egne grunner, å nekte Budgivere retten til å registrere seg for og (fortsette å) delta i en auksjon og/eller å si opp denne retten ensidig.

3.2. Budgiveren må identifisere seg ved første forespørsel fra vidaXL. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til at Budgiveren ikke er kvalifisert til å delta i Auksjonen.

3.3. Når du registrerer deg, er du forpliktet til å gi all informasjonen som ber om av vidaXL i sin helhet, korrekt og sannferdig, og garantere nøyaktigheten og fullstendigheten til informasjonen du har gitt. Hvis disse opplysningene endres når som helst, vil du være forpliktet til å informere vidaXL om disse endringene uten forsinkelser. Retten til å vurdere gyldigheten av registreringen og opplysningene som gis i den sammenheng, tilhører utelukkende vidaXL.

3.4. Hvis du får muligheten til å bruke brukernavn og passord, er brukernavnet og passordet du bruker på en auksjon strengt personbundet og må ikke kommuniseres av deg til noen tredjeparter. Hvis du har grunn til å tro at en annen part kjenner passordet ditt, må du informere vidaXL om dette uten opphold. Du er ansvarlig for og bundet til alle handlinger som finner sted på en auksjon og som oppstår ved bruk av ditt passord og/eller brukernavn, også hvis de misbrukes dersom du ikke har håndtert ditt brukernavn og passord forsiktig. vidaXL har rett, enten det handler på leverandørens vegne eller ikke, til å kreve overholdelse av dine betalingsforpliktelser som følge av bud som er gjort med brukernavn og passord.

3.5. Du vil kunne benytte deg av Auksjonsnettstedet så snart registreringsprosedyren er fullført og en brukerkonto er opprettet. Brukerkontoen kan avsluttes med umiddelbar virkning når som helst av vidaXL, uten at det berører eventuelle forpliktelser du allerede har fra perioden før oppsigelsen av brukerkontoen og uten at det berører bestemmelsene i de Generelle auksjonsvilkårene, som vil forbli gjeldende selv etter oppsigelse av brukerkontoen.

Artikkel 4 – Personvernerklæring

4.1. Ved å registrere deg på Auksjonsnettstedet indikerer du at du er klar over og godtar Personvernpolitikk og Retningslinjer for informasjonskapsler.

vidaXL forbeholder seg retten til å registrere data knyttet til Budgiverens besøksatferd på Nettstedet (inkludert IP-adressen som brukes) dersom det er mistanke om at Budgiverens konto har blitt misbrukt og/eller Nettstedet er misbrukt. For mer informasjon om vidaXLs bruk av personopplysningene til Budgiver og om bruken av informasjonskapsler på Nettstedet, henvises det til vidaXLs Personvernpolitikk som finnes på vidaXLs Nettside.

Artikkel 5 – Auksjonsprosedyren

5.1. Forberedelsen og gjennomføringen av Auksjonen bestemmes utelukkende av vidaXL. Dette betyr blant annet at vidaXL bestemmer hendelsesforløpet før og under Auksjonen og har fullmakt til, uten å oppgi grunn, å tillate eller ikke ta Budgivere til Auksjonen, ikke auksjonere ett eller flere Produkter eller endre (sammensetningen av) Produktene, ikke å gjenkjenne et bud og erklære det ugyldig og å suspendere, gjenoppta eller kansellere Auksjonen og/eller ta andre tiltak vidaXL anser som nødvendig.

5.2. Varigheten av en Auksjon er merket på Auksjonsnettstedet. vidaXL har imidlertid rett til å kansellere, avslutte, suspendere eller forlenge en Auksjon (for tidlig) når som helst. Hvis en Auksjon ikke er åpen for alle Budgivere på grunn av tekniske problemer, vil vidaXL bruke retten til å forlenge Auksjonen, men vidaXL er ikke forpliktet til å gjøre det.

5.3. Budgivere er forpliktet til å følge instruksjoner og retningslinjer gitt av eller på vegne av vidaXL i forbindelse med en auksjon.

5.4. Auksjonen vil finne sted i den rekkefølgen som er oppført i auksjonskatalogen på Auksjonsnettstedet. vidaXL har imidlertid rett til å fravike bestillingen.

5.5. En Budgiver aksepterer de spesielle forholdene som kan oppstå under en Nettauksjon og de (tekniske) problemene som kan oppstå. Disse problemene kan inkludere manglende evne til å få tilgang til Auksjonsnettstedet eller en bestemt auksjon, manglende evne til å legge inn et bud, feil eller mangler på Auksjonsnettstedet og/eller den underliggende maskinvaren og/eller nettverkstilkoblingene og/eller programvaren som kjører på Auksjonsnettstedet. I tillegg kan vedlikehold av Auksjonsnettstedet og/eller det underliggende systemet bety at det kan oppstå problemer som begrenser tilgangen til Auksjonsnettstedet og/eller Auksjonen og/eller hindrer et Bud fra å legges inn.

Artikkel 6 – Beskrivelse av produkter

6.1. Beskrivelser av et produkt og all informasjon på auksjonsnettstedet er laget på "vet best"-basis. Det kan derfor forekomme at en beskrivelse av en auksjon er feil eller ufullstendig. En Budgiver aksepterer muligheten for at en beskrivelse av et Produkt er feil eller ufullstendig og kan derfor ikke utlede noen krav eller rettigheter fra beskrivelsene og annen informasjon.

Artikkel 7 – Budet

7.1. Budgivning må gjøres på den måten som er angitt av vidaXL på Auksjonsnettstedet. Auksjonen håndteres i henhold til "høystbydende"-prinsippet. vidaXL har rett til å endre måten en Auksjon gjennomføres på når som helst under auksjonen. vidaXL har rett til ikke å godkjenne et bud dersom det er rimelig grunn etter vidaXLs oppfatning.

7.2. Et Bud lagt inn av en Budgiver teller som et tilbud til vidaXL. Budgiver er bundet av Tilbudet, som er bindende, ugjenkallelig og ubetinget.

Artikkel 8 – Inngåelse av kjøpsavtale

8.1. Ethvert Bud du legger på vidaXLs Auksjoner utgjør et lovlig tilbud om å kjøpe varen. Du kan ikke trekke tilbake et bud unntatt under begrensede omstendigheter som er tillatt av gjeldende lov, f.eks. når varen ikke samsvarer med beskrivelsen gitt i forbindelse med varen på nettstedet.

8.2. Deltakelse i en Auksjon betyr ikke at varene til slutt vil bli solgt til Budgiveren. Selv om Auksjonsnettstedet indikerer at en auksjon finner sted under høyeste Bud, fører det ikke nødvendigvis til en Kjøpsavtale.

8.3. Budgiver er klar over at varene som selges på Auksjonene er vidaXLs eiendom. Kjøpsavtalen er mellom Kjøperen og vidaXL.

8.4 I tilfelle at det/de tildelte Produktet/-ene ikke er kjøpt av den (potensielle) Kjøperen innen den angitte perioden, er den (potensielle) Kjøperen i mislighold ved lov, og vidaXL har rett til å oppløse avtalen med den (potensielle) Kjøperen ved skriftlig erklæring og/eller selge de kjøpte varene til en eller flere tredjeparter. Den (potensielle) Kjøperen er forpliktet til å kompensere vidaXL for alle skader forårsaket av bruddet. Etter overføring av eiendomsretten til det/de tildelte produktet/ene til den (potensielle) Kjøperen, kan ikke den (potensielle) Kjøperen lenger kreve oppløsning av Kjøpsavtalen.

8.5 Dersom kjøp ikke er mulig på grunn av forhold utenfor den (potensielle) Kjøperens kontroll og som ikke kan tilskrives den (potensielle) Kjøperen (f.eks. fordi tredjeparter har beslaglagt det), har vidaXL rett til å avslutte avtalen pr. skriftlig erklæring til den (potensielle) Kjøperen. I så fall er vidaXL ikke forpliktet overfor den (potensielle) Kjøperen til å gjøre mer enn å refundere betalt kjøpesum.

Artikkel 9 – Angrerett

9.1. Kunden kan avslutte en avtale fra det øyeblikk bestillingen er lagt inn og inntil 14 dager etter mottak av bestillingen uten å oppgi noen grunn. vidaXL kan spørre Kunden om årsaken til tilbaketrekningen, men ikke forplikte Kunden til å oppgi årsaken(e).

9.2. Angrefristen nevnt i punkt 1 utløper 14 dager etter at Kunden, eller en tredjepart utpekt på forhånd av Kunden, som ikke er Transportøren, har mottatt produktet, eller:

  • dersom Kunden har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da Kunden, eller en tredjepart utpekt av Kunden, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at Entreprenøren tydelig har informert Kunden om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling på flere produkter med ulik leveringstid;
  • dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen da Kunden, eller en tredjepart utpekt av ham/henne, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;
  • ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da Kunden, eller en tredjepart utpekt av Kunden, har mottatt det første produktet.

Artikkel 10 – Fakturering og betaling

10.1. Med mindre annet er avtalt, må Kjøperen betale det skyldige beløpet innen 3 dager etter avsluttet Nettauksjon.

10.2 Kupongkoder kan ikke løses inn på produkter kjøpt via en Auksjon.

Artikkel 11 – Gjeldende lov

11.1. Disse generelle auksjonsvilkårene og tvister som måtte oppstå i forbindelse med auksjoner er underlagt norsk rett.

Artikkel 12 – Andre bestemmelser

12.1. vidaXL forbeholder seg retten til å endre de Generelle auksjonsvilkårene når som helst. Ved endringer gjelder de nye betingelsene fra neste Auksjon og utover. Gjeldende vilkår ved starten av en transaksjon vil gjelde inntil transaksjonen er fullført. Din fortsatte bruk av tjenestene etter eventuelle endringer i de Generelle auksjonsvilkårene skal anses å utgjøre din bindende aksept av slike endringer.

 


Vedlegg

Generelle auksjonsvilkår