Vi har forskjellige vilkår og betingelser for kunder og forretningskunder. Se de relevante vilkårene som gjelder for deg nedenfor:

Vilkår og betingelser

Oppdatert: 2023-04-30

Indeks:

Artikkel   1 - Definisjoner

Artikkel   2 - Den næringsdrivendes identitet

Artikkel   3 - Anvendelse

Artikkel   4 - Tilbudet

Artikkel   5 - Kontrakten

Artikkel   6 - Angrerett

Artikkel   7 - Kundenes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

Artikkel   8 - Kunder som utøver sin angrerett og de tilknyttede kostnadene

Artikkel   9 - Næringsdrivendes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Artikkel 11 - Prisen

Artikkel 12 - Oppfyllelse av kontrakten og ekstra garanti

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

Artikkel 14 - Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 - Betaling

Artikkel 16 - Klagebehandling

Artikkel 17 - Tvister

Artikkel 18 - Filialgaranti for Thuiswinkel.org (Shopping Secure)

Artikkel 19 - Tilleggsbestemmelser eller andre bestemmelser

Artikkel 20 - Endring av de generelle vilkårene

Artikkel 1 - Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder i disse vilkår og betingelser:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der en forbruker oppnår produkter, digitalt innhold og/eller tjenester via en fjernavtale, og en næringsdrivende eller en tredjemann leverer disse produktene, digitalt innhold og/eller tjenestene i samsvar med en avtale mellom denne tredjeparten og den næringsdrivende.
 2. Angrefrist: fristen for når en forbruker kan benytte sin angrerett.
 3. Forbruker: en naturlig person hvis handlinger ikke utføres for å oppnå mål knyttet til en næring, et yrke eller en virksomhet
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form.
 6. Transaksjon med forlenget varighet: en fjernsalgsavtale som gjelder en rekke produkter og/eller tjenester, der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over et tidsrom.
 7. Varig medium: alle midler - herunder e-poster - som gjør det mulig for en forbruker eller næringsdrivende å lagre informasjon som er rettet til vedkommende personlig på en måte som letter fremtidig bruk eller konsultasjon i en periode som er i samsvar med formålet som informasjonen er beregnet på, og som letter uforandret reproduksjon av den lagrede informasjonen.
 8. Angrerett: en forbrukers mulighet til å gi avkall på en fjernavtale innen angrefristen.
 9. Næringsdrivende: Enhet er navngitt i artikkel 2. En nettbutikk, firma (juridisk enhet) med fjerntilbud av produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester overfor forbrukere.
 10. Fjernsalgsavtale: en avtale inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker innenfor rammen av et system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon benyttes helt eller delvis til og med tidspunktet for avtalens inngåelse.
 11. Modellskjema for angrerett: Den europeiske modellen for angrerett som er oppført i vedlegg I av disse vilkårene og betingelsene.
 12. Teknikk for fjernkommunikasjon: middel som kan brukes til kommunikasjon om tilbudet fra den næringsdrivende og inngåelse av en avtale, uten at forbrukeren og den næringsdrivende er på samme sted samtidig.

Artikkel 2 - Den næringsdrivendes identitet

Operert av: vidaXL International B.V.

trading under navnet: vidaXL.no

Kontoradress: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands

E-post address: webservice@vidaxl.no

Registrering No: 52876861

VAT No: NO 915125301 MVA 

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra en næringsdrivende og for alle fjernsalgsavtaler som er inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker.
 2. Før en fjernavtale inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal den næringsdrivende, før fjernavtalen inngås, angi på hvilken måte de generelle vilkårene og betingelsene er tilgjengelige for kontroll i den næringsdrivendes lokaler, og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så raskt som mulig på forbrukerens anmodning.
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, vil forbrukeren, i motsetning til foregående nummer, før fjernsalgsavtalen inngås, få teksten til disse generelle vilkårene elektronisk, slik at forbrukeren enkelt kan lagre dem på en varig databærer. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil den næringsdrivende, før fjernsalgsavtalen inngås, angi hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres elektronisk, og at de på dennes anmodning vil bli sendt til forbrukeren gratis, enten elektronisk eller på annen måte.
 4. I tilfeller der spesifikke produkt- eller tjenesterelaterte vilkår og betingelser gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene og betingelsene, gjelder annet og tredje ledd analogt, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende betingelsen som er mest gunstig for ham i tilfelle uforenlige generelle vilkår og betingelser.

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Dersom et tilbud er underlagt en begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette bli uttrykkelig nevnt i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, digitalt innhold og/eller tjenester som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en riktig vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker illustrasjoner, vil disse være en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Den næringsdrivende er ikke bundet av åpenbare feil eller feil i tilbudet.
 3. Hvis det finnes en avtale, er ikke forhandleren bundet av åpenbare feil eller reelle og ærlige feil som forbrukeren burde ha oppdaget. 
 4. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være lagt inn for gjensalg eller av forhandlere eller distributører.

Artikkel 5 - Kontrakten

 1. Hvis det finnes en avtale, er ikke forhandleren bundet av åpenbare feil eller reelle og ærlige feil som forbrukeren burde ha oppdaget. 
 2. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være lagt inn for gjensalg eller av forhandlere eller distributører.
 3. Avtalen vil bli inngått, med forbehold for det som er fastsatt i nr. 4, på tidspunktet da forbrukeren aksepterer tilbudet og vilkårene som dermed er fastsatt, er oppfylt.
 4. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Forbrukeren kan oppløse avtalen så lenge denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende.
 5. Dersom kontrakten inngås elektronisk, vil den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sikre et trygt nettmiljø. Dersom forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil den næringsdrivende treffe egnede sikkerhetstiltak.
 6. Den næringsdrivende kan innhente informasjon - innenfor lovbestemte rammer – om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og faktorer som er viktige for ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom denne undersøkelsen gir den næringsdrivende passende grunner til å avslå å inngå kontrakten, har han rett til, støttet av grunner, å avvise en ordre eller søknad eller å binde gjennomføringen av dens særlige vilkår.
 7. Den næringsdrivende vil, senest når han leverer et produkt, en tjeneste eller et digitalt innhold, sende følgende opplysninger skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på et tilgjengelig varig medium:
 • kontoradressen til den næringsdrivendes forretningssted der forbrukeren kan legge inn klager,
 • vilkårene for hvordan forbrukeren kan benytte angreretten og metoden for å gjøre det, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten,
 • informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice,
 • prisen, inkludert alle avgifter på produktet, tjenesten eller det digitale innholdet; leveringskostnadene i den utstrekning det er relevant, og betalingsmåten, leveringen eller gjennomføringen av fjernavtalen,
 • kravene for å si opp kontrakten, dersom kontraktens varighet overstiger ett år, eller dersom den er ubestemt,
 • dersom forbrukeren har angrerett, standardskjemaet for angrerett.
 1. Ved en forlenget avtale gjelder bestemmelsen i foregående ledd bare for den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter

 1. Ved kjøp av produkter har en forbruker rett til å oppløse en avtale, uten å oppgi grunner, i løpet av en periode på minst 14 dager. Den næringsdrivende har tillatelse til å spørre en forbruker om årsaken til oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).
 2. Fristen fastsatt i pkt. 1 slutter 14 dager etter at produktet ble mottatt av forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, som ikke er den transporterende parten, eller:
 • dersom forbrukeren har bestilt flere produkter: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren, mottok det siste produktet. Den næringsdrivende kan avslå en enkelt ordre for flere produkter med forskjellige leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig underretter forbrukeren om dette før bestillingsprosessen.
 • Dersom leveringen av et produkt omfatter forskjellige leveranser eller deler: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok den siste leveringen eller den siste delen,
 • med avtaler om regelmessig levering av produkter i et gitt tidsrom: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok det siste produktet.

Ved levering av tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium:

 1. En forbruker har rett til uten begrunnelse å oppløse en avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium i en periode på minst fjorten dager. Den næringsdrivende har tillatelse til å spørre en forbruker om årsaken til oppløsningen, men forbrukeren er ikke forpliktet til å oppgi sin(e) årsak(er).
 2. Fristen fastsatt i pkt. 3 begynner dagen etter at kontrakten ble inngått.

Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et materielt medium dersom en forbruker ikke ble informert om angreretten:

 1. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren de lovpålagte opplysningene om angreretten, eller dersom standardskjemaet ikke er framlagt, utløper angrefristen tolv måneder etter utløpet av den opprinnelig fastsatte angrefristen basert på de foregående avsnittene i denne artikkelen.
 2. Dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren opplysningene nevnt i foregående nummer innen tolv måneder etter den første datoen for den opprinnelige angrefristen, skal angrefristen utløpe 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Artikkel 7 - Forbrukernes forpliktelser i løpet av perioden for angrefristen

 1. I perioden for angrefristen skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen forsiktig. Vedkommende skal bare pakke ut eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å vurdere produktets art, egenskaper og virkning. Utgangspunktet her er at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet på samme måte som han ville blitt tillatt i en butikk.
 2. Forbrukeren er bare ansvarlig for produktets devaluering som er en konsekvens av hans håndtering av produktet annet enn det som er tillatt i paragraf. 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for produktets devaluering dersom den næringsdrivende ikke ga ham alle lovpålagte opplysninger om angreretten før avtalen ble inngått.

Artikkel 8 - Forbrukere som utøver sin angrerett og de tilknyttede kostnadene

 1. En forbruker som ønsker å utøve sin angrerett, skal innen angrefristen rapportere dette til den næringsdrivende ved hjelp av standardskjemaet for angrerett eller på annen entydig måte.
 2. Så raskt som mulig, men senest 14 dager etter rapporteringsdagen som nevnt i nr. 1 skal forbrukeren returnere produktet eller overlevere det til (en representant for) den næringsdrivende. Dette er ikke nødvendig hvis den næringsdrivende har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren vil uansett ha overholdt fristen for å returnere varene dersom han sender produktet tilbake før angrefristen er utløpt.
 3. Forbrukeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, dersom det er rimelig mulig i opprinnelig tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner fra den næringsdrivende.
 4. Risiko og bevisbyrde for å utøve angreretten på riktig måte og til riktig tid, ligger hos forbrukeren. Dersom en forbruker sender en gjenstand, bør de vurdere å benytte en fraktmetode med sporing eller å kjøpe en fraktforsikring. Forhandleren garanterer ikke at han vil motta gjenstanden du sender.
 5. Forbrukeren dekker de direkte kostnadene for å returnere produktet. Dersom forhandleren ikke har erklært at forbrukeren skal bære disse kostnadene eller hvis forhandleren angir at vedkommende er villig til å bære disse selv, skal ikke forbrukeren være ansvarlig for å dekke kostnadene for retur av varene.
 6. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et materiell, dersom:
 • han eller hun før levering ikke uttrykkelig samtykket i å begynne oppfyllelsen av kontrakten før angrefristen utløp,
 • han ikke erkjente å ha mistet sin angrerett etter å ha gitt sin tillatelse, eller
 • den næringsdrivende har unnlatt å bekrefte denne erklæringen fra forbrukeren.
 1. Dersom en forbruker utøver sin angrerett, oppløses alle tilleggsavtaler rettslig.

Artikkel 9 - Næringsdrivendes forpliktelser ved utøvelse av angrerett

 1. Dersom den næringsdrivende gjør det mulig for en forbruker å melde sin angrerett elektronisk, sender vedkommende umiddelbart en bekreftelse på mottak etter å ha mottatt en slik erklæring.
 2. Den næringsdrivende refunderer forbrukeren umiddelbart med alle betalinger, inkludert eventuelle leveringskostnader som den næringsdrivende belastet for det returnerte produktet, dog senest innen 14 dager etter den dagen forbrukeren rapporterte utøvelsen av angreretten. Med unntak av tilfeller der den næringsdrivende har tilbudt å hente produktet selv, kan han utsette refusjonen til han har mottatt produktet eller til forbrukeren beviser at han har returnert produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
 3. For enhver refusjon vil den næringsdrivende bruke den samme betalingsmåten som forbrukeren opprinnelig brukte, med mindre forbrukeren samtykker i en annen metode. Refusjon er gratis for forbrukeren.
 4. Dersom forbrukeren valgte en dyr leveringsmetode i stedet for den billigste standardleveringen, trenger ikke den næringsdrivende å refundere tilleggskostnadene ved den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Den næringsdrivende kan utelukke angreretten for følgende produkter og tjenester, men bare dersom den næringsdrivende uttrykte dette tydelig da tilbudet ble gitt, eller i det minste i god tid før inngåelsen av kontrakten:

 1. Produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger på finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på, og som kan forekomme innenfor angrefristen.
 2. Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon defineres som en salgsmetode der en næringsdrivende tilbyr produkter, digitalt innhold og/eller tjenester på en auksjon etter instruks fra en auksjonarius, og der den valgte kjøperen er forpliktet til å kjøpe produktene, digitalt innhold og/eller tjenestene,
 3. Tjenestekontrakter, etter at tjenesten er fullført, men bare dersom:
 • gjennomføringen startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndsgodkjenning, og
 • forbrukeren erklærte å ha mistet sin rett eller angrerett så snart den næringsdrivende hadde fullført avtalen fullt ut,
 1. Pakkereiser, pakkeferier og pakketurer som nevnt i Eu directive 2015/2302 og kontrakter om passasjertransport.
 2. Tjenestekontrakter som gir tilgang til overnatting, dersom kontrakten allerede fastsetter en bestemt dato eller gjennomføringsperiode, og som ikke gjelder overnatting, transport av varer, bilutleie og catering.
 3. Kontrakter knyttet til fritidsaktiviteter, dersom kontrakten allerede fastsetter en bestemt dato eller gjennomføringsperiode;
 4. Produkter framstilt i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner, som ikke var prefabrikkerte og ble framstilt på grunnlag av en forbrukers spesifikke valg eller beslutning, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person.
 5. Produkter som er utsatt for raskt forfall eller med begrenset holdbarhet.
 6. Forseglede produkter som av hensyn til vern av helse eller hygiene er uegnet til retur, og hvis forsegling ble brutt etter levering,
 7. Produkter som på grunn av sin art er blitt uopprettelig blandet med andre produkter,
 8. Alkoholholdige drikker hvis pris ble avtalt da kontrakten ble inngått, men hvis levering først kan finne sted etter 30 dager, og hvis faktiske verdi avhenger av markedssvingninger som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på,
 9. Forseglede lyd-/videoopptak og datautstyr hvis forsegling ble brutt etter levering;
 10. Levering av digitalt innhold på annet enn et materialmedium, men bare dersom:
 • leveringen begynte med forbrukerens eksplisitte forhåndsavtale, og
 • forbrukeren erklærte at dette innebar at han hadde mistet angreretten.

Artikkel 11 - Prisen

 1. I løpet av gyldighetstiden angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys, ikke bli økt, bortsett fra prisendringer i momstariffer.
 2. I motsetning til foregående ledd kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester til variable priser i tilfeller der disse prisene er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over. Tilbudet må referere til denne koblingen med svingninger og det faktum at eventuelle priser nevnt er anbefalte priser.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter at kontrakten ble inngått, er bare tillatt dersom de er et resultat av lovfestede forskrifter eller bestemmelser.
 4. Prisøkninger mer enn 3 måneder etter at kontrakten ble inngått, er bare tillatt hvis den næringsdrivende har fastsatt så mye og:
 • de er et resultat av lovfestede forskrifter eller bestemmelser, eller
 • forbrukeren er bemyndiget til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
 1. Priser oppgitt i tilbud om produkter eller tjenester inkluderer mva.
 2. Leveringskostnader kan bli belastet, avhengig av verdien på bestillingen eller av valgt leveringsalternativ eller adresse. Slike tilleggsgebyrer skal vises klart under betalingsprosessen og inngå i Samlet pris.
 3. Forbrukeren kan, i noen land, måtte betale avgifter, toll, eller skatter i tillegg til fraktgebyr som kun dekker fraktkostnadene for produktet.

Artikkel 12 - Oppfyllelse av kontrakten og ekstra garanti

 1. Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller brukbarhet og de lovfestede bestemmelser og/eller offentlige forskrifter som fantes på datoen da kontrakten ble inngått. Dersom det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til andre formål enn vanlig betegnelse.
 2. En ekstra garantiordning som tilbys av den næringsdrivende, produsenten eller importøren, kan aldri påvirke lovfestede rettigheter og krav som en forbruker kan håndheve overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen dersom den næringsdrivende ikke oppfyller sin del av avtalen.
 3. En ekstra garanti defineres som enhver forpliktelse fra en næringsdrivende, dennes leverandør, importør eller produsent som gir en forbruker rettigheter eller krav utover dem som er fastsatt i lovgivningen, i tilfelle vedkommende ikke oppfyller sin del av avtalen.

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

 1. Den næringsdrivende vil være så forsiktig som mulig når han mottar og gjennomfører bestillinger på produkter og når han vurderer søknader om levering av tjenester.
 2. Leveringsstedet anses å være adressen som forbrukeren gjør kjent for selskapet.
 3. Dersom det ikke er mulig å levere til forbrukeren fordi leveringsvarene er for store for inngangsdøren, døren til portrommet eller trappegangen hos forbrukeren eller fordi forbrukeren ikke er å oppdrive på det stedet og den tiden som forbrukeren har fått angitt med et varsel i rimelig tid, vil forbrukeren måtte bære kostnadene for den mislykkede leveransen.
 4. Leveranse skjer etter de vilkårene som er angitt i retningslinjene for leveranse som inngår i disse vilkårene.
 5. Idet det tas hensyn til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil selskapet implementere aksepterte ordrer med effektiv ekspedisjon, dog senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis leveringen ikke kan gjennomføres, eller bare delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å oppløse avtalen gratis og rett til mulig erstatning.
 6. Etter oppløsning i samsvar med foregående ledd refunderer den næringsdrivende forbrukeren umiddelbart det beløpet han hadde betalt.
 7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter påhviler den næringsdrivende frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en  representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kunngjort for den næringsdrivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, opphør og forlengelse

Oppsigelse

 1. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsubestemt avtale som ble inngått om regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, med forbehold for de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.
 2. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsbegrenset avtale som ble inngått om regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester ved utløpet av den tidsbegrensede avtalen, med forbehold om de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.
 3. Når det gjelder avtaler som beskrevet i de to første numrene, kan forbrukeren
 • avslutte dem til enhver tid og ikke være begrenset til avslutning på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode,
 • avslutte dem på samme måte som de ble inngått,
 • alltid avslutte dem med samme oppsigelsestid som den som er fastsatt for den næringsdrivende.

Forlengelse

 1. En tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for et bestemt tidsrom.
 2. Ved avvik fra det som er angitt i foregående ledd, kan en tidsbegrenset avtale som er inngått om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter, automatisk forlenges med en tidsbegrenset periode på høyst tre måneder, dersom forbrukeren har frihet til å si opp denne forlengede avtalen mot slutten av forlengelsen, med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
 3. En tidsbegrenset avtale som er inngått om regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare forlenges automatisk på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp avtalen med et oppsigelsesvarsel på høyst én måned og, når det gjelder en avtale om levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, en frist på høyst tre måneder.
 4. En tidsbegrenset kontrakt for regelmessig levering, ved innføring, av daglige eller ukentlige aviser og tidsskrifter (prøveabonnement eller introduksjonsabonnement) vil ikke automatisk bli forlenget og vil automatisk opphøre ved utløpet av prøveperioden eller introduksjonsperioden.

Varighet

 1. Dersom en avtales tidsbegrensede varighet overstiger ett år, har forbrukeren etter ett år til enhver tid rett til å si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimeligheten og rettferdigheten tilsier at en for tidlig oppsigelse av avtalen vil være uakseptabel.

Artikkel 15 - Betaling

 1. De tilgjengelige betalingsmetodene vises på forhandlerens nettsted eller i de respektive artikkelbeskrivelsene, og senest i den endelige bestillingsprosessen ved «kassen». Skyldige beløp knyttet til avtalen forfaller umiddelbart til betaling, med mindre noe annet er angitt.I den utstrekning det ikke er fastsatt noen annen dato i avtalen eller tilleggsvilkårene, bør beløp som forbrukeren skal betale, betales innen 14 dager etter at angrefristen er utløpt, eller dersom angrefristen ikke er utløpt innen 14 dager etter avtalens inngåelse. Når det gjelder en avtale om å yte en tjeneste, begynner denne perioden 14 dager dagen etter at forbrukeren mottok bekreftelse på avtalen.
 2. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere til den næringsdrivende eventuelle unøyaktigheter i betalingsdata som er oppgitt eller angitt.
 3. Dersom en forbruker unnlater å oppfylle sin(e) betalingsforpliktelse(r) i god tid, etter at den næringsdrivende har informert forbrukeren om forsinket betaling, har forbrukeren 14 dager på seg til å oppfylle forpliktelsen til å betale. Dersom betalingen ikke skjer innen denne 14-dagers perioden, skal det betales lovfestet rente over det skyldige beløpet, og den næringsdrivende har rett til å kreve inn rimelige utenrettslige innkrevingskostnader han har pådratt seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør høyst: 15 % av ubetalte summer opp til € 2.500; 10 % over de neste € 2.500; og 5 % over de neste € 5.000, med et minimum på € 40. Den næringsdrivende kan gjøre avvik fra disse summene og prosentene som er gunstige for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klagebehandling

 1. Den næringsdrivende fastsetter en klageprosedyre som har fått tilstrekkelig offentlighet, og vil behandle en klage i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. En forbruker som har oppdaget mangler ved gjennomføringen av en avtale, skal umiddelbart sende inn alle klager til den næringsdrivende, fullstendig og med klare beskrivelser.
 3. Et svar på klager sendt til den næringsdrivende vil bli gitt innen 14 dager, beregnet fra mottaksdatoen. Hvis det forventes at en klage vil kreve lengre behandlingstid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dager, bekrefte mottak og angi når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. En klage på et produkt, en tjeneste eller den næringsdrivendes tjeneste kan også sendes via et klageskjema på forbrukersiden av nettstedet til Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Klagen sendes deretter både til den berørte næringsdrivende og Thuiswinkel.org.

 1. En klage som ikke kan løses i felles samråd innen rimelig tid, eller innen 3 måneder etter at den ble sendt inn, blir en tvist som er underlagt tvisteløsningsordningen.

Artikkel 17 - Tvister

 1. Avtaler som er inngått mellom forhandleren og en forbruker og som er underlagt disse generelle vilkårene, er underlagt loven i Nederland. Fordi den næringsdrivende fokuserer sine forretningsaktiviteter på Norge– der forbrukeren bor – kan forbrukeren alltid hevde ufravikelig forbrukerlov i Norge.
 2. Tvister mellom en forbruker og forhandleren vedrørende inngåelse eller utførelse av en avtale som knytter seg til produkter og tjenester som skal leveres av denne forhandleren, kan fremmes overfor tvistekomiteen gjennom den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ )
 3. Tvistekomiteen for hjemmehandel (Homeshopping Disputes Committee) er en alternativ tvisteløsning hvori forhandleren deltar. Tvistekomiteen for hjemmehandel er godkjent at det nederlandske justisdepartementet og er tilgjengelig for tvisteløsning og foretar en uavhengig gjennomgang av klagen din, i henhold til regelverket fra 2015 om alternativ tvisteløsning i forbrukertvister.
 4. Klager kan fremmes (på engelsk)  overfor Tvistekomiteen for hjemmehandel på følgende måter

På nett: www.sgc.nl/en 

Skriftlig med post: The Homeshopping Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP Den Haag

 1. Tvisteløsningskomiteen vil bare behandle en tvist dersom forbrukeren først uten opphold sender sin klage til den næringsdrivende.
 2. Tvisten bør framlegges skriftlig for tvisteutvalget senest tre måneder etter at tvisten oppstod.
 3. Dersom en forbruker ønsker å bringe en tvist inn for tvisteutvalget, er den næringsdrivende bundet av dette valget. Dersom den næringsdrivende ønsker det, vil forbrukeren, som svar på en skriftlig anmodning fra den næringsdrivende, angi om vedkommende har inngått avtale eller foretrekker at tvisten behandles av vedkommende domstol. Dersom forbrukeren ikke opplyser den næringsdrivende om sitt valg innen fem uker, har den næringsdrivende rett til å bringe tvisten inn for vedkommende domstol.
 4. Tvisteløsningskomiteens avgjørelser er underlagt vilkårene fastsatt i Tvisteløsningskomiteens forskrifter. Tvisteløsningskomiteens avgjørelser har form av bindende råd.
 5. Tvisteløsningskomiteen vil ikke behandle en tvist – eller vil avslutte deres inngripen – hvis den næringsdrivende har fått en suspensjon av betalinger, gått konkurs eller faktisk har avsluttet forretningsaktiviteter før komiteen behandlet tvisten under en økt og avgitt en endelig avgjørelse.

Artikkel 18 – Filialgaranti Thuiswinkel.org (Shopping Secure)

 1. Thuiswinkel.org garanterer at medlemmene oppfyller sine forpliktelser i forhold til bindende råd pålagt dem av Thuiswinkels tvisteløsningskomité, med mindre medlemmet bestemmer seg for å legge det bindende rådet fram for en lovkomité for verifisering innen to måneder etter datoen for dette rådet. Ved rettskraftskontroll opphører suspensjonen av garantien, og garantien trer i kraft igjen når rettsavgjørelsen blir endelig og avgjørende, hvorved retten har erklært at det bindende rådet har bindende virkning. Opptil en maksimal sum på € 10 000 per bindende råd vil Thuiswinkel.org betale denne summen til forbrukeren. I tilfelle beløp høyere enn € 10 000 per bindende råd, vil en sum på € 10 000 bli betalt. I den grad summen er høyere enn € 10 000, er Thuiswinkel.org forpliktet til å gjøre en rimelig tilstrekkelig innsats for å forfølge medlemmet for å oppfylle de bindende rådene.
 2. Anvendelse av denne garantien krever at forbrukeren sender inn en skriftlig klage til Thuiswinkel.org og overfører sitt krav på den næringsdrivende til Thuiswinkel.org. I den grad kravet på den næringsdrivende overstiger summen av € 10 000, vil forbrukeren bli tilbudt muligheten til å overføre sitt krav på den næringsdrivende over summen av € 10 000 til Thuiswinkel.org, hvor etter denne organisasjonen vil forfølge betaling av kravet i retten på egen tittel og kostnader. 

Artikkel 19 - Tilleggsbestemmelser eller andre bestemmelser

Ytterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene og betingelsene, kan ikke være skadelige for forbrukeren og bør registreres skriftlig, eller på en slik måte at forbrukerne kan lagre dem på et lett tilgjengelig og varig medium.

Artikkel 20 - Endring av de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel.org

Endringer i disse vilkårene og betingelsene vil først tre i kraft etter at de er publisert på hensiktsmessig måte, under forutsetning av at dersom endringer gjelder i løpet av gyldigheten av et tilbud, vil bestemmelsen som er mest gunstig for forbrukeren, gjelde..

 

 

Vedlegg I: Modellskjema for angrerett

Modellskjema for angrerett

(dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

-  Til: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

Nederland

webservice@vidaxl.no

-  Jeg/vi* informerer deg hermed om at, med hensyn til vår kontrakt angående

Salg av følgende produkter: [beskrivelse av produktet}*

Levering av følgende digitale innhold: [beskrivelse av det digitale innholdet]*

Levering av følgende tjeneste: [beskrivelse av tjenesten]*

Jeg/vi* utøver vår angrerett.

-  Bestilt */mottatt * [dato for bestilling av tjenester eller mottak av varer]

-  [Forbruker(e)s navn]

-  [Forbruker(e)s adresse]

-  [Forbruker()s underskrift] (bare dersom dette skjemaet sendes på papir)

 

*Slett eller oppgi tilleggsinformasjon, alt etter hva som er relevant.

 

Vilkår og betingelser for bedriftskunder

Last updated: 2023-12-08

Innhold:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendbarhet

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Kontrakten

Artikkel 6 - Priser

Artikkel 7 - Oppfyllelse av kontrakten og tilleggsgaranti

Artikkel 8 - Levering og utførelse

Artikkel 9 - Utvidede transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 10 - Betaling

Artikkel 11 - Eierbevaring

Artikkel 12 - Ansvar

Artikkel 13 - Klageprosedyre

Artikkel 14 - Tvister

Artikkel 1 - Definisjoner

Gjennom disse vilkårene vil følgende begreper og definisjoner bli brukt:

1. Dag: kalenderdag;

2. Digital innhold: data som produseres eller leveres i digital form;

3. Langvarig kontrakt: en kontrakt som sørger for regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en bestemt periode;

4. Holdbart medium: ethvert verktøy - inkludert e-post - som gjør det mulig for kunden eller gründeren å lagre informasjon som er personlig adressert til dem på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i løpet av en periode som er tilpasset målet som informasjonen er ment for, og som muliggjør uendret reproduksjon av lagret informasjon;

5. Kunde: den fysiske eller juridiske personen som opptrer som profesjonell og/eller for et selskap;

6. Gründer: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til kunder på avstand;

7. Fjernkontrakt: en kontrakt som er inngått mellom entreprenøren og kunden i sammenheng med et organisert system for distansesalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester der, helt til en del, helt eller delvis, brukes en til eller flere teknikker for kommunikasjon på avstand;

8. Skrevet: i disse vilkårene inkluderer "skriftlig" kommunikasjon via e-post og faks hvis avsenderens identitet og e-postens integritet er tilstrekkelig sikker;

9. Teknikk for å kommunisere på avstand: en ressurs som kan brukes til å inngå en kontrakt uten at kunden og gründeren må samles samtidig i samme rom;

10. Nettsted: gründerens nettbutikk der varer og tjenester tilbys som kan kjøpes av kunder;

11. Plattform: det eksterne miljøet som gründere kan tilby varer og tjenester som kan kjøpes av kunder.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Det private aksjeselskapet vidaXL International B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nederland. Virksomhet i Nederland under MVA-nummeret: NO 915125301 MVA, og handler under handelskammernummeret 52876861.

Artikkel 3 - Anvendbarhet

1. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og hver avstandskontrakt mellom entreprenøren og kunden.

2. Hvis kunden inkluderer bestemmelser eller vilkår som avviker fra eller ikke fremgår av de generelle vilkårene i oppdraget, vil bestemmelser eller betingelser bare være gjeldende for entreprenøren i tilfelle de blir akseptert uttrykkelig i skriftlig form.

3. Teksten til disse vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for kunden før avtalen inngås. Hvis dette ikke med rimelighet er mulig, vil gründeren, før fjernkontrakten inngås, oppgi hvordan vilkårene kan konsulteres hos gründeren og at de kan sendes så raskt som mulig, gratis, på kundens forespørsel.

4. Hvis fjernkontrakten inngås elektronisk, kan det hende at i motsetning til forrige avsnitt og før avtalen inngås, kan teksten til disse vilkårene gjøres tilgjengelig for kunden på elektronisk måte på en slik måte at det kan lagres av kunden på en enkel måte på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighet er mulig, vil det før avtalen inngås angis hvor vilkårene kan konsulteres elektronisk og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte, gratis, på kundens forespørsel.

5. Hvis og i den grad en av bestemmelsene i disse generelle vilkårene er ugyldige, må den gjeldende bestemmelsen leses på den måten som er lovlig tillatt bestemmelse som er nærmest i innhold parternes intensjoner, slik den ser ut fra null eller ugyldig bestemmelse, mens de resterende bestemmelsene forblir gyldige.

6. Hvis, i tillegg til disse vilkårene, gjelder spesifikke betingelser for en ekstern plattform der produkter og tjenester tilbys av gründeren, kan kunden i tilfelle motstridende forhold alltid påberope seg den gjeldende tilstanden som er mest gunstig for dem, men bare hvis vilkårene og betingelsene ikke er unntakelige.

7. Bedriftskunder vil ikke ha tilgang til auksjoner og lojalitetsprogrammet i regioner der disse tjenestene tilbys.

Artikkel 4 - Tilbudet

1. Hvis et tilbud er underlagt en begrenset varighet eller er underlagt vilkår, vil dette være eksplisitt angitt i tilbudet.

2. Tilbudet vil omfatte en fullstendig og detaljert beskrivelse av tilbudte produkter, digitalt innhold og/eller tjenester.

3. Innholdet på nettstedet samt tilbudet er komponert med den største forsiktighet. Imidlertid kan gründeren ikke garantere at all informasjon på nettstedet alltid er korrekt og fullstendig. På grunn av dette er alle priser, tilbudet og annen informasjon på nettstedet og i annet materiale fra gründeren underlagt åpenbare programmerings- og skrivefeil.

Artikkel 5 - Kontrakten

1. Kontrakten trer i effekt på det tidspunkt kunden godtar tilbudet og overholder de tilsvarende vilkår.

2. Hvis kunden har akseptert tilbudet på elektronisk måte, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottakelsen av tilbudet elektronisk. Hvis mottakelsen av tilbudet ikke er bekreftet av gründeren, kan kunden si opp kontrakten.

3. Etter at kunden godtar tilbudet, forbeholder gründeren seg retten til å kansellere tilbudet innen 3 virkedager etter mottakelsen. Entreprenøren vil umiddelbart varsle kunden om slike kanselleringer.

4. Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil gründeren treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og vil sikre et sikkert nettmiljø. Hvis kunden kan betale elektronisk, vil entreprenøren overholde passende sikkerhetstiltak for dette formål.

5. Hvis det etter at kontrakten er akseptert viser seg at klienten har oppgitt feil informasjon, har gründeren rett til å oppfylle sine forpliktelser først etter å ha mottatt de riktige detaljene.

6. Entreprenøren kan innenfor lovbestemmelsene undersøke om kunden kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt undersøke alle fakta og faktorer som er viktige for å inngå fjernkontrakten på en ansvarlig måte. Hvis gründeren, basert på denne undersøkelsen, har solid grunnlag for ikke å inngå kontrakten, har de rett til å nekte en ordre eller søknad, med begrunnelse, eller å legge spesielle betingelser til gjennomføringen. Hvis gründeren, basert på etterforskningen, avslår forespørselen eller legger spesielle betingelser til den, vil kunden bli informert om dette senest 3 dager etter kontraktsinngåelse.

Artikkel 6 - Priser

1. Alle priser som er nevnt på nettstedet til og i annet materiale fra entreprenøren, er inkludert moms (med mindre annet er oppgitt), og med mindre annet er oppgitt på nettstedet, inkluderer andre gjeldende avgifter.

2. I motsetning til forrige avsnitt kan gründeren tilby produkter eller tjenester, hvis priser er knyttet til svingninger i det finansielle markedet som gründeren ikke har innflytelse over, til variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at oppgitte priser er målpriser vil bli angitt i tilbudet.

3. Entreprenøren kan endre prisene 2 uker etter kontraktsinngåelse. Kunder som ikke er enige i endringen, har fullmakt til å si opp kontrakten uten å bli belastet for dette av gründeren.

4. Ekstra kostnader, som leveringsgebyrer og betalingsgebyrer, vil bli nevnt på nettstedet og vil i det minste vises under bestillingsprosessen.

Artikkel 7 - Oppfyllelse av kontrakten og tilleggsgaranti

1. Entreprenøren garanterer at de leverte produktene og tjenestene overholder kontrakten, med den forståelse at mindre avvik akseptert i sektoren angående spesifiserte størrelser, vekter, mengder, misfarging og små gjensidige fargeavvik osv., ikke teller som mangler på delen av gründeren.

2. Kunden må undersøke varene som ble levert på leveringstidspunktet, og kunden må sjekke om de leverte varene oppfyller kontraktsbestemmelsene. Dette inkluderer:

- om de riktige varene er levert;

- om de leverte varene samsvarer med mengde og antall med det som er avtalt;

- om de leverte varene oppfyller kravene som kan stilles for normal bruk og/eller kommersielle formål.

Ved synlige mangler eller mangler, må kunden rapportere disse til gründeren innen 14 dager etter levering. Hvis det blir funnet ikke-synlige feil eller mangel, må kunden rapportere disse til gründeren senest innen 14 dager etter at kunden med rimelighet kunne ha oppdaget disse. Hvis kunden ikke gjør dette, har kunden ikke lenger rett til noen form for reparasjon, erstatning, kompensasjon og/eller refusjon med hensyn til disse manglene.

3. Hvis gründeren anser en klage som berettiget, vil de aktuelle produktene bli reparert, erstattet eller (delvis) tilbakebetalt etter konsultasjon med kunden. Entreprenøren kan derved omdirigere kunden til en produsent eller leverandør.

Artikkel 8 - Levering og utførelse

1. I samsvar med det som er angitt i denne forbindelse i artikkel 3 i disse vilkårene, vil entreprenøren utføre aksepterte ordrer med passende hastighet.

2. Entreprenøren har rett til å engasjere tredjeparter hvis det kreves for å utføre oppgavene i henhold til kontrakten.

3. De angitte leveringstidene må tolkes som en plikt til rimelig innsats og anses å være tilnærmet. Entreprenøren står fritt til å velge transportøren. Med unntak av forsett eller bevisst hensynsløshet fra selgerens side, vil overskridelse av leveringstiden aldri gi kunden rett til noen form for kompensasjon.

4. Gründeren forbeholder seg retten til å levere solgte produkter i deler.

5. Risikoen for skade på og/eller tap av produkter ligger hos entreprenøren til leveringstidspunktet til kunden, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Hvis kunden samtykker i å hente produktene, overføres risikoen når produktene overleveres.

6. Hvis kunden, eller en tredjepart utpekt av kunden, ikke er til stede på leveringsadressen på avtalt tid for å motta produktene, har gründeren rett til å ta tilbake produktene. I samråd med kunden kan gründeren, mot tilleggskostnader, tilby produktene til kunden på et annet tidspunkt og/eller en annen dag. Hvis levering viser seg å være umulig, vil ikke betalingsforpliktelsen bli kansellert, og eventuelle tilleggskostnader, inkludert returkostnader, vil bli belastet kunden.

Artikkel 9 - Utvidede transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Oppsigelse:

1. Kunden kan alltid si opp en kontrakt som er inngått for ubestemt tid og er ment for regelmessig levering av produkter, digitalt innhold eller tjenester i samsvar med avtalte oppsigelsesregler og en varsel på ikke mer enn to måneder.

2. Kunden kan alltid si opp en kontrakt som er inngått for en bestemt periode og er for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm), digitalt innhold eller tjenester ved slutten av den bestemte perioden med overholdelse av oppsigelsesbestemmelsene som er avtalt for dette formål og en oppsigelsestid på maksimalt to måneder.

3. Kunden kan si opp kontraktene som er angitt i de foregående avsnittene skriftlig.

Utvidelse:

4. En kontrakt som er inngått for en bestemt periode og er for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm), digitalt innhold eller tjenester vil automatisk utvides for samme bestemte periode.

5. De nevnte oppsigelsestidene gjelder også for oppsigelser fra gründeren

Artikkel 10 - Betaling

1. Kunden har plikt til å betale gründeren med under bestillingsprosessen og på nettstedet nevnte betalingsmåter. Entreprenøren står fritt til å tilby ulike betalingsmåter som kan endres fra tid til annen. I den grad ikke annet er bestemt, er kunden forpliktet til å betale innen 14 dager etter levering.

2. Hvis kunden ikke oppfyller betalingsforpliktelsen(e) i tide, er de umiddelbart ansvarlige ved lov, uten at det kreves varsel om mislighold. Gründeren har rett til å øke beløpet som skal betales med lovfestet rente, og gründeren har rett til å belaste kunden de utenomrettslige innkrevingsutgiftene de har.

Artikkel 11 - Eierbevaring

1. Leverte varer forblir gründerens eierskap til kunden betaler det betalte beløpet i sin helhet.

Artikkel 12 - Ansvar

1. Med forbehold om forsett eller grov uaktsomhet er entreprenørens totale ansvar overfor kunden på grunn av tilskrivbar svikt i utførelsen av kontrakten begrenset til kompensasjon til maksimalt det beløpet som er angitt for den kontrakten (inkludert MVA). I tilfelle en langsiktig kontrakt er ansvaret begrenset til refusjon av beløpet som kunden skyldte gründeren i de 3 månedene før hendelsen som forårsaket skaden.

2. Entreprenøren er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte skade, inkludert, men ikke begrenset til, følgeskader, tap av fortjeneste, tapte besparelser, tap av data eller skade på grunn av forretningsforstyrrelser.

3. Kunden skadesløsholder gründeren mot ethvert krav angående tredjeparter, bortsett fra i tilfelle intensjon eller bevisst uforsiktighet fra gründerens side eller en lovbestemt direktør for gründeren.

4. De foregående avsnittene skal ikke gjelde for skader som kunden påføres ved å videreselge defekte produkter kjøpt fra gründeren, i tilfelle kundene til kunden forplikter seg til søksmål mot dem.

5. Med mindre fullførelse av kontrakten er permanent umulig, skal ansvaret til en entreprenør på grunn av en tilskrivbar unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse fra kontrakten bare oppstå hvis kunden straks informerer entreprenøren med en rimelig frist for å utbedre feilen, og gründeren fortsetter å være misligholdt i oppfyllelsen av sin forpliktelse etter den perioden. Melding om mislighold må inneholde en så fullstendig og så detaljert beskrivelse som mulig av mangelen, slik at gründeren får muligheten til å svare tilstrekkelig.

6. En forutsetning for enhver rett til erstatning er at kunden alltid rapporterer skaden til entreprenøren skriftlig så snart som mulig, men senest 14 dager etter at den oppstår. Skader som ikke har blitt gjort oppmerksom på gründeren innen denne perioden, er ikke kvalifisert for kompensasjon, med mindre kunden kan demonstrere at han ikke kunne ha rapportert skaden tidligere.

7. I tilfelle force majeure skal gründeren ikke være forpliktet til å kompensere for eventuelle skader på kunden.

Artikkel 13 - Klageprosedyre

1. Gründeren har en tilstrekkelig offentliggjort klageprosedyre og vil behandle klagen i samsvar med denne klageprosedyren.

2. Klager angående gjennomføringen av kontrakten må sendes til entreprenøren, fullstendig og tydelig beskrevet, innen en rimelig periode etter at kunden har konstatert manglene.

3. Klager som sendes til gründeren, vil bli besvart innen en periode på 14 dager beregnet fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forventet lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen 14 dager med bekreftelse på mottakelse og en indikasjon på når kunden kan forvente et mer omfattende svar.

Artikkel 14 - Tvister

1. Kontrakter mellom gründeren og kunden som disse vilkårene gjelder for, er utelukkende underlagt lovgivningen i Nederland.

2. Eventuelle tvister som kan oppstå fra kontrakten og ikke kan løses i minnelighet, kan utelukkende sendes til retten i ‘s-Hertogenbosch i Oost-Brabants, i Nederland. Dette er underlagt den grad obligatoriske jurisdiksjonsregler begrenser dette valget. Gründeren og kunden kan avgjøre tvister ved hjelp av bindende råd eller megling.

 

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet vidaXL

Versjon: 2020-06-01

Innholdsfortegnelse

Artikkel 1 - Definisjoner 

Artikkel 2 - Gyldighet 

Artikkel 3 - Kundekonto 

Artikkel 4 - Vilkår og betingelser for bruk for nettstedet 

Artikkel 5 - Ordre 

Artikkel 6 - Auksjoner

Artikkel 7 - Tilbakemeldinger 3

Artikkel 8 - Avslutte konto og nettstedets funksjoner 

Artikkel 9 - Personvern og personopplysninger 

Artikkel 10 -Åndsverk og data fra tredjeparter 

Artikkel 11 - Ansvar 

Artikkel 12 - Diverse 

Artikkel 1 – Definisjoner

 • Konto: Kontoen som brukeren må opprette for å kunne legge inn bestillinger, delta i auksjoner og gi tilbakemeldinger.
 • Tredjepartsselger(e): En tredjepart som tilbyr produkter til brukere via nettstedet.
 • Bruker: Alle besøkende på nettstedet.
 • Betingelser og vilkår for bruk: Disse vilkår og betingelser for bruk for nettstedet vidaXL.
 • Bedømmelse: En bedømmelse som kan gis av brukeren av vidaXL, nettstedet og/eller tredjeparts selger(e).
 • Auksjoner: De auksjonene som holdes av vidaXL på nettstedet.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace International B.V. med hovedkontor i (5928 SK) Venlo på Mary Kingsleystraat 1.
 • Nettside: Nettsiden som aktivt finnes under URL vidaxl.nl og ethvert nettsted, URL eller applikasjon dedikert til vidaXL.

Artikkel 2 - Gyldighet

 1. Disse vilkårene for bruk gjelder for enhver bruk av nettstedet, inkludert bruk av kontoen.
 2. vidaXL forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk fra tid til annen. De endrede vilkårene for bruk vil være gjeldende så snart de er lagt ut på nettstedet. Derfor er det tilrådelig å sjekke vilkår og betingelser for bruk regelmessig.

Artikkel 3 – Kundekonto

1.     For å kunne legge inn bestilling, delta i auksjoner og gi tilbakemeldinger, er det nødvendig å opprette en konto. Brukeren kan opprette en konto ved fylle ut de nødvendige opplysningene via online-skjemaet på nettsiden. Dette skjemaet finnes under overskriften ”Ny kunde?”.

2.     For å opprette en konto skal brukeren:

 1. være minst 18 år på det tidspunktet kontoen opprettes; 
 2. ha en gyldig e-postadresse. re
 3. Når kontoen har blitt opprettet, vil brukeren motta en bekreftelsesmail. Så snart kontoen har blitt aktivert, kan brukeren logge inn ved hjelp av sin e-postadresse og det passordet som han eller hun har valgt.
 4. En e-postadresse kan kun brukes én gang for å opprette en konto. En konto er strengt personlig, må ikke overdras og er knyttet til den brukeren som har opprettet kontoen.
 5. Brukeren skal sikre at de opplysninger han eller hun leverer vedrørende kontoen og i ytterligere kommunikasjon med vidaXL er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Enhver endring av personopplysningene kan foretas av brukeren selv ved å logge inn på kontoen og foreta endringene.
 6. Brukeren skal holde passord hemmelig og skal foreta rimelige foranstaltninger for å forhindre uautoriserte tredjeparter i å få kjennskap til passord og/eller bruke hans eller hennes konto.
 7. Brukeren er forpliktet til straks å underrette vidaXL i tilfelle av tap, tyveri eller (mistenkt) misbruk eller uautorisert bruk av passord og/eller konto av tredjemann. Inntil denne meddelelse rent faktisk mottas av vidaXL, vil brukeren bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som følge av misbruk av passord og/eller konto.
 8. Hvis vidaXL konstaterer eller har mistanke om at uvedkommende bruker eller i stand til å bruke brukerens konto, forbeholder vidaXL seg retten til straks å blokkere den eksisterende konto og inndrive eventuelle skader, vidaXL kan lide som følge av dette fra brukeren, uten at vidaXL skal bli holdt ansvarlig for skader forårsaket av brukeren.

Artikkel 4 – Bruk av nettsiden

 1. Brukeren garanterer at de opplysninger og data levert av han eller henne er korrekte, fullstendige og pålitelige. vidaXL forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger og data og fjerne opplysninger og data fra brukeren hvis det bevises at de er ukorrekte eller hvis korrekthet ikke kan verifiseres.
 2. Brukeren må ikke:
 • forstyrre driften av nettsiden eller bruke programvare som kan forstyrre driften av nettsiden;
 • igangsette prosesser/gi prosesser mulighet til å fortsette, som med rimelighet kan mistenkes for å begrense andre brukere eller har negativ innvirkning for brukeren av nettsiden. 
 • opptre som en annen bruker.
 1. Brukeren må ikke gjengi nettsiden eller noen del av nettsiden eller stille den til rådighet (ved hjelp av deep-linking eller annet), uten først å ha fått skriftlig tillatelse fra vidaXL.

Artikkel 5 – Ordre

 1. vidaXL’s generelle vilkår og betingelser og vidaXL’s returbetingelser gjelder for alle ordre hos vidaXL som plasseres på nettsiden. Brukeren aksepterer disse generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser, når han eller hun oppretter en konto.
 2. For ordre hos tredjepartsselgere gjennom nettsiden gjelder tredjepartsselger(es) generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser. Disse finnes på tredjepartsselgernes nettside. Hvis tredjepartsselgeren ikke har separate vilkår og betingelser og/eller returbetingelser, vil vidaXL’s generelle vilkår og betingelser og/eller returbetingelser gjelde for kjøpsavtalen mellom brukeren og tredjepartsselgeren.

Artikkel 6 - Auksjoner

 1. vidaXL’s auksjonsbetingelser gjelder for deltagelse i auksjoner som holdes av vidaXL på nettsiden. Brukeren aksepterer disse auksjonsbetingelsene når han eller hun oppretter en konto, eller når brukeren deltar i en auksjon for første gang.
 2. Brukeren må ikke urettferdig eller urettmessig påvirke budgivningen på noen måte.

Artikkel 7 – Tilbakemeldinger

 1. Etter et kjøp på nettsiden kan brukeren bli, av eller på vegne av vidaXL bedt om å vurdere vidaXL nettside og/eller tredjepartsselger(e) ved å gi en tilbakemelding. vidaXL forbeholder seg retten til – men ikke plikt til, å plassere tilbakemeldingen på nettsiden eller på annen måte offentliggjøre den, inkl. navn, bosted og dato for tilbakemeldingen som blir gitt av brukeren.
 2. I tilfeller hvor tilbakemelding er samlet inn av tredjepart på vegne av vidaXL, gjelder de generelle vilkår og betingelser og/eller vilkår og betingelser fra den pålydende part.
 3. vidaXL forbeholder seg retten til å ikke offentliggjøre en tilbakemelding eller fjerne den fra nettsiden, hvis tredjepartsselgeren kan bevise at den pålydende tilbakemeldingen er:
 • i strid med lovgivningen eller gjeldende bestemmelser; 
 • i strid med den offentlige orden eller anstendighet; 
 • en bedømmelse kun av produktet;
 • ikke vedrører tredjeparts selger;
 • inneholder personlige opplysninger om selger; 
 •  inneholder en URL eller reklame;
 •  er falsk.

Artikkel 8 – Avslutte konto og nettstedets funksjoner

 1. vidaXL forbeholder seg retten til å avvise brukere eller avslutte deres konto ensidig, hvis det er grunn til dette, for eksempel i tilfelle av:
 • uautorisert bruk eller misbruk av nettsiden og/eller konto;
 • manglende overholdelse av disse vilkår og betingelser for bruk eller auksjonsbetingelser;
 • manglende overholdelse av avtaler mellom brukeren og vidaXL og/eller tredjepartsselger(e).
 1. Videre har vidaXL rett til å begrense, avvise eller tilbakekalle visse anvendelser eller midlertidig blokkere kontoen fra å bli brukt i tilfeller som beskrevet i Artikkel 8.1.
 2. vidaXL forbeholder seg på alle tidspunkt retten til å innstille tilgjengeligheten til funksjoner på nettsiden eller forandre disse.

Artikkel 9 - Personvern og personopplysninger

 1. De personlige opplysningene som brukeren leverer til vidaXL, som hans eller hennes navn og adresse, telefonnumre og e-postadresser, behandles av vidaXL i filer som eies av vidaXL. Disse opplysningene vil bli brukt av vidaXL til å håndtere konti og auksjoner, behandle ordre, levering og fakturering og eventuell megling i tvister mellom bruker og tredjepartsselger(e).
 2. Brukeren har til enhver tid mulighet for å få adgang til, endre eller utvide sine personlige opplysninger ved å logge inn på sin konto.
 3. I prinsippet vil vidaXL ikke videregi personlige opplysninger til tredjepart, med mindre dette er nødvendig for å gjøre en avtale med brukeren. vidaXL vil for eksempel gi brukerens navns og adresse, epostadresse og telefonnummer til tredjepartsselger(e ), så vidt dette er nødvendig for å utføre en kjøpsavtale mellom brukeren og tredjepartsselger(e). Kommunikasjonen mellom brukeren og tredjepartsselger(e) håndteres via en mail-funksjon hos vidaXL. Kommunikasjonen gjemmes på vidaXL’s servere og kan brukes av vidaXL for å:
 • hjelpe brukeren og/eller tredjepartsselgeren i tilfelle spørsmål og/eller problemer;
 • vurdere om tredjepartsselgeren oppfyller/har oppfylt hans eller hennes krav;
 • og analysere prosessforbedringer.
 1. Nettsiden bruker cookies. Cookies brukes eksempelvis til å huske innloggings-data. Dessuten er tredjeparts cookies innsatt på nettsiden.
 2. Brukeren kan innstille sin nettleser slik at den ikke mottar cookies under hans eller hennes besøk på nettsiden. I dette tilfelle kan det være at brukeren ikke fullt ut kan utnytte alle funksjoner på nettsiden, eller at hans eller hennes adgang til deler av nettsiden og/eller kontoen er begrenset.
 3. vidaXL forbeholder seg retten til å lagre data vedrørende den besøkendes adferd på nettsiden (IPadressen brukes, blant annet), hvis det er mistanke om misbruk og/eller uautorisert bruk av nettsiden via brukerens konto.
 4. For mer informasjon om hvordan vidaXL bruker brukernes personopplysninger og implementerer cookies på nettsiden, henvises det til vidaXL’s fortrolighetspolitikk, som finnes på nettsiden.

Artikkel 10 – Åndsverk og data fra tredjeparter

 1. Med mindre annet er angitt, forbeholdes alle rettigheter, herunder opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for (opplysninger om) nettsiden vidaXL i det omfang, de ikke er forbeholdt tredjepart/tillatelsesinnehavere, som gjør opplysningene tilgengelige.
 2. Brukeren kan konsultere (opplysningene om) nettsiden og lage kopier til privat bruk, eksempelvis ved å skrive ut eller lagre dem. Enhver annen bruk, f.eks. lagring og gjengivelse av (deler av) nettsiden på en separat nettside eller opprettelse av forbindelser, hyperlinks eller deeplinks (deler av) nettsiden er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra vidaXL.
 3. Opplysningene på hjemmesiden er delvis levert av tredjeparter, som tredjepartsselgere og andre brukere (i tilfeller av tilbakemeldinger). vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av ukorrekte, ufullstendige eller urettmessige opplysninger fra tredjepart på nettsiden.
 4. Hjemmesiden kan inneholde linker til eksterne internettsider. vidaXl kan ikke holdes ansvarlig for bruk eller innhold av nettsider som linkes via nettsiden, eller som har en link til nettsiden.

Artikkel 11 - Erstatningsansvar

 1. Brukeren anerkjenner, i tilfelle ordre med tredjepartsselger(e), lages kjøpsavtalen mellom brukeren og tredjepartsselgeren, og vidaXL er hverken part eller vil bli part i denne avtalen.
 2. vidaXL er ikke forpliktet til å verifisere eller vurdere kvaliteten, mengden eller kapasiteten av de produktene som tilbys av tredjepartsselger(e) på nettsiden og kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for skader som følge av slike opplysninger viser seg å være feil, ufullstendige eller urettmessige.
 3. Skulle vidaXL holdes ansvarlig for skader uten hensyn til dette, er dette ansvar i alle tilfelle begrenset til kjøpsprisen på det pålydende produkt som faktureres av tredjepartsselger til bruker. 
 4. vidaXL’s erstatningsansvar, uansett art, er begrenset til det beløp, som vidaXL’s ansvarsforsikring godtgjør i den pålydende sak.

Artikkel 12 – Diverse

 1. Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk ikke lenger er bindende, ugyldig eller implementerbar, vil de andre punktene fortsatt være gyldig i sin helhet. I et slikt tilfelle vil vidaXL erstatte den pågjeldende betingelsen med en ny betingelse, som skal fastsettes av vidaXL og nærme seg den pågjeldende betingelsen så mye som mulig.
 2. Ved bruk av nettsiden, bruk av kontoen og disse vilkår og betingelser er norsk lov utelukkende relevant

 


Vedlegg

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Auksjoner

Returrett

Personvernerklæring og informasjonskapler